Ustava: Vsi starši imajo pravico do vzgoje otrok v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem!

Starši se lahko v primeru neprimernega ravnanja ali odnosa do njih ali njihovih otrok zaradi verske pripadnosti v šoli, s strani državnih organov, Centrov za socialno delo, nevladnih organizacij itn. vedno sklicujejo na svoje državljanske in ustavne pravice ter na pravice otrok.

Slovenska zakonodaja in mednarodni dokumenti, ki jih je podpisala Slovenija ter jo morajo upoštevati državni organi, izrecno govorijo o pravici staršev do vzgoje svojih otrok v skladu z lastnim moralnim, etičnim in religioznim prepričanjem. Iz tega izhaja, da nobeden nima pravice vzgajati otrok v duhu, ki je nasproten vrednotam staršev. Prav tako velja v Sloveniji načelo t.i. ideološko nevtralne šole. To pomeni, da otrok ne sme biti izpostavljen političnemu in ideološkemu aktivizmu. 

Kje so zapisane pravice staršev do vzgoje otrok v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem?

1. Ustava R. Slovenije (1991)

41. člen (svoboda vesti)

Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo.

54. člen (pravice in dolžnosti staršev)

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.

2. Splošna deklaracija človekovih pravic Združenih narodov (1948)

26. člen

2. točka: Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

3. točka: Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.

3. Konvencija o varstvu človekovih pravic ter temeljnih svoboščinah Sveta Evrope

9. člen Svoboda mišljenja, vesti in vere

Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.

3.1. Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin

2. člen - Pravica do izobrazbe

Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.

4. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah OZN (1966)

18 člen: 4 točka: 4. Države pogodbenice tega Pakta se zavezujejo spoštovati pravico staršev, oz. zakonitih skrbnikov, da svojim otrokom zagotovijo tisto versko in moralno vzgojo, ki je v skladu z njihovim lastnim prepričanjem.

5. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah OZN (1966)

13. člen, 3 točka: Države pogodbenice tega Pakta sprejmejo obveznost, da bodo spoštovale pravico staršev oziroma zakonitih skrbnikov, da izberejo za svoje otroke tudi take šole, ki jih niso ustanovile javne oblasti, če te šole ustrezajo takim minimalnim standardom izobraževanja, ki jih določi ali predpiše država, in pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom versko in moralno vzgojo v skladu z njihovim lastnim prepričanjem.

6. Evropska socialna listina

I. del listine: 7.točka:  Otroci in mladostniki imajo pravico do posebnega varstva pred fizičnimi in moralnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni.

7. Deklaracija o otrokovih pravicah OZN (1959)

2. Načelo

Otrok mora uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, moralno, versko in družbeno zdravo in normalno. V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, naj bo otrokova korist poglavitno vodilo.

7. Načelo

Otrok ima pravico do šolanja, ki naj bo vsaj na stopnji osnovne šole brezplačno in obvezno. Deležen naj bo vzgoje, ki bo razvijala njegovo splošno kulturno raven in ga usposobila, da na osnovi enakih možnosti razvija svoje sposobnosti in zmožnosti za lastno presojo, čut moralne in socialne odgovornosti, da bo lahko postal koristen član človeške družbe.

Koristi otroka naj bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo vzgojo in izobraževanje; na prvem mestu pa morajo biti za to odgovorni starši. Otroku moramo priskrbeti igro in razvedrilo, katerih namen je prav tako vzgojen. Družba in javne oblasti naj si prizadevajo, da bodo otroci lahko kar najbolj uživali te pravice.

8. Konvencija o otrokovih pravicah OZN 1989

Preambula: upoštevajoč pomen tradicije in kulturnih vrednot posameznih narodov

13. člen

1. Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri.

2. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih predpisuje zakon in ki so potrebne

a) zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali

b) zaradi zavarovanja državne varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale.

14. člen

1. Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.

2. Države pogodbenice spoštujejo pravice in dolžnosti staršev oziroma zakonitih skrbnikov, da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na način, prilagojen njegovim razvojnim zmožnostim.

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top