Družinski manifest

Objavljamo družinski manifest, ki ga je objavila Evropska zveza katoliških družinskih združenj pred letošnjimi evropskimi volitvami. Gre za zaveze kandidatk/ov za evropske poslanke in poslance, na podlagi katerih naj družine presojajo ali le ta spoštuje družino, družinske socialne pravice, otrokove pravice ter pomen materinstva in očetovstva za rojstvo in razvoj otroka.

EVROPSKE VOLITVE 2014: MANIFEST ZA CELOVIT IN UČINKOVIT EVROPSKI NAČRT ZA DRUŽINO, ZAKLAD EVROPE.


Kot kandidat na evropskih volitvah se zavezujem, da bom upošteval potrebe družin pri sprejemanju vseh odločitev, ki imajo vpliv na družino. S tem želim okrepiti institucijo družine v Evropi. Pri tem bom sedaj in v prihodnosti v polnosti spoštoval načelo subsidiarnosti (priznavanje pristojnosti držav članic).

Obljubljam, da se bom posvetil zavzemanju za družinske pravice, še posebej na naslednjih področjih:


1. PRIZNAVANJE DOPOLNJUJOČE VLOGE ŽENSKE IN MOŠKEGA
Teorija spola (gender) nima v Pogodbi o Evropski uniji nobene pravne podlage.
Priznavam dopolnjevanje moškega in ženske ter zavračam teorijo spola, ki skuša v zabrisati specifičnost ženskega in moškega spola. 

2. DEFINIRANJE, SPOŠTOVANJE IN SPODBUJANJE INSTITUCIJE POROKE
Registrirano istospolno partnerstvo je drugačna oblika skupnosti kot zakon med moškim in žensko.
Obvezujem se, da bom spoštoval pravico držav članic, da same določajo pravno vsebino registriranih istospolnih partnerstev in zakonske zveze. V imenu načela subsidiarnosti bom nasprotoval vsakršnemu vmešavanju Evropske unije na to področje preko skupnih politik.

3. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA OD ZAČETKA PA DO NARAVNEGA KONCA ŽIVLJENJA
Zavezujem se, da bom spoštoval življenje na vseh stopnjah, vključno z nerojenim, in sicer preko uvajanja meril, ki so zajeta v sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice C-34/10 in Evropsko državljansko pobudo »Eden izmed nas«.

4. OČE IN MAMA STA PRVA IN NAJPOMEMBNEJŠA VZGOJITELJA SVOJIH OTROK
Obvezujem se, da bom deloval v smeri, da unija v vseh svojih mladinskih in vzgojno-izobraževalnih programih spoštuje ter spodbuja pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnimi moralnimi in verskimi prepričani. Z upoštevanjem, da morajo kulturne tradicije podpirati družine, otrokovo dobro in njegovo dostojanstvo.

5. DRUŽINA JE NOSILKA (SUBJEKT) PRAVIC
Družina je upravičena do zaščite in podpore družbe. Zavezujem se, da bom delal v dobro pravic in interesov družne brez vmešavanja v kompetence držav članic.

6. UPORABLJAL BOM »DRUŽINSKO RDEČO NIT« (mainstreaming), SPODBUJANJE DRUŽINI NAKLONJENE POLITIKE
Z namenom, da bi vpeljali človeško dimenzijo v procese evropskega povezovanja, mora Evropska unija upoštevati interese družine v vseh svojih odločitvah. Zastopal bom pristop »družinskega mainstreaminga« oz. vključevanje družinske dimenzije v vse sektorske politike.

7. PROMOVIRATI GLASOVE DRUŽIN
Družinska združenja so glas družin, ki verodostojno izražajo njihove potrebe. Zavezujem se k priznavanju pomena in vloge družinskih združenj pri oblikovanju in razvijanju programov, ki vplivajo na družinsko življenje.

8. PREPOZNATI POMEN NEFORMALNEGA DELA
Prizadeval si bom za to, da bi Evropska unija znotraj okvirov svojih pristojnosti priznavala vrednost domačega dela mame in očeta zaradi njegove velike vrednosti za družino in družbo ter vrednost prostovoljnega dela kot prispevka k družbeni povezanosti.

9. RAVNOTEŽJE MED DRUŽINSKIM IN POKLICNIM ŽIVLJENJEM
Upoštevati je treba družino kot izhodiščno točko pri snovanju delovnih pogojev, da se lahko družinam omogoči skupen čas in s tem vzdržuje prebivalstveno dinamiko in prispevek k povezanosti družbe. Zavezujem se, da bom bolj izpostavljal pomen ravnotežja med družinskim in poklicnim življenjem v dobro družine, vključno z nedeljo kot skupnim dnevom počitka.

10. PORODNIŠKI DOPUST
Zavezujem se, da bom aktivno vključen v pogajanja o Direktivi o porodniškem dopustu, da bi se dosegel dvig minimalnega obdobja trajanja tega dopusta. (na ravni EU)

11. GOSPODARSTVO V SLUŽBI DRUŽINE
Predan bom delu za to, da bodo družine imele koristi od gospodarskih razmer, ki naj zagotavljajo življenjski standard v skladu z njihovim dostojanstvom in celostnim razvojem.

12. DOSTOJANSTVENO DELO JE POTREBNO ZA VSAKO DRUŽINO
Vsaka družina bi morala biti sposobna preživeti od lastnega dela.
Prizadeval si bom za udejanjanje politik, ki ne obravnavajo trga dela zgolj v luči gospodarstva in financ, ampak so prvenstveno osredotočene na osebo in njene talente. S tem bom aktivno doprinesel k skupnemu dobremu in k preprečevanju revščine in socialne izključenosti

http://www.voteforfamily2014.eu/manif_en

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top