Koalicija »Za otroke gre!« je pripravila predlog o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti

V skladu s programom Vseslovenske Koalicije »Za otroke gre!« iz marca 2015 in s predreferendumsko obljubo smo v mesecu dni po referendumu pripravili predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Predlog ni dokončen, ampak pomeni ponujeno roko dialoga in izhodišče za pogovore, da se v najkrajšem času celostno uredi položaj istospolnih skupnosti.

Koalicija »Za otroke gre!« hkrati odpira javno razpravo, ki bo trajala do 20. februarja 2016. V tem obdobju vabimo državljanke in državljane, organizacije homoseksualnih aktivistov, druge organizacije civilne družbe, politične stranke in vladne institucije, da se opredelijo do osnutka ter nam posredujejo predloge za njegovo izboljšavo. V konstruktivnem in spoštljivem dialogu v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi želimo predlog dodelati in izboljšati.

Vaše predloge pošljite na naslov: info@zaotrokegre.si.
 

Predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti posega v 60 zakonov in ima skupaj 119 členov. V največji meri je nastal na podlagi analize Zavoda za kulturo raznolikosti - Open in Mirovnega inštituta. Vključuje vse položaje drugačne obravnave istospolnih razmerij s pari različnega spola iz te analize razen dela, ki se nanaša na posvojitve, umetne oploditve, nadomestno materinstvo ter vlogo in pomen mame in očeta za otrokov razvoj in vzgojo. Poleg tega zakon določa okoliščine, v katerih po zakonu ne more nastati neregistrirana istospolna skupnost in sicer: med študentoma v študentskem domu ali zasebnem študentskem stanovanju v času študija ali srednje šole, v domu za ostarele ter v drugih vzgojno- in socialno-varstvenih zavodih. V teh primerih je za ugotovitev istospolnega partnerstva potrebno obojestransko soglasje ali da partnerja zvezo registrirata. Gre namreč za oblike dalj časa trajajočega bivanja, kjer praviloma skupaj bivajo osebe istega spola, zato je namen te omejitve zgolj preprečevanje zlorab iz tega naslova.

Zakon v ničemer ne posega v Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je spreminjala novela zakona, ki je bila na referendumu zavrnjena.

V zakonu ostaja poimenovanje Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti ter postopka kot »registracija«, vendar je Koalicija »Za otroke gre!« to v predlogu ohranila zgolj zato, ker iz javnih razprav do sedaj ni bilo mogoče razbrati, katero poimenovanje bi bilo za osebe, katerim je zakon namenjen, najbolj sprejemljivo. Enako velja za obličnost obreda. V tem smislu bomo v Koaliciji »Za otroke gre!« upoštevali najbolj usklajen predlog poimenovanja tega zakona, postopka in skupnosti ter obličnosti obreda, ki ne bo v nasprotju z referendumsko odločitvijo, se pravi, da ne bo posegal v poimenovanje »zakonske zveze« oz. zunajzakonske skupnosti.

Koalicija »Za otroke gre!« bo v četrtek, 11. 2. 2016, ob 18.30 uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa pripravila javno tribuno, na kateri bo potekala neposredna javna razprava in javno sooblikovanje predloga Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Že sedaj vabljeni!

Metka Zevnik in Aleš Primc, sovoditelja Koalicije »Za otroke gre!«

Predlog besedila zakona:

ZAKON O UREDITVI POLOŽAJA ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH SKUPNOSTI
(ZUPIPS)

II. BESEDILO ČLENOV

I. DEL
SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se za zagotovitev ureditve položaja istospolnih partnerskih skupnosti spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

1.      Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05 in 55/09 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti);
2.      Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15); v nadaljnjem besedilu: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo);
3.      Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o poštnih storitvah);
4.      Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11); v nadaljnjem besedilu: Zakon o Slovenski tiskovni agenciji);
5.      Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Radioteleviziji Slovenija);
6.      Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o evidentiranju nepremičnin);
7.      Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnem naročanju);
8.      Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalnih volitvah);
9.      Zakona o  revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: Zakon o revidiranju);
10.    Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pravdnem postopku);
11.   Zakona o  izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izvršbi in zavarovanju);
12.   Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon);
13.   Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. št. 91/11 in 25/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora);
14.   Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državnem tožilstvu);
15.   Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu javnega reda in miru);
16.   Zakona o  preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma);
17. Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gospodarskih družbah);
18.   Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije);
19.   Zakona o  dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15); v nadaljnjem besedilu: Zakon o dohodnini);
20.   Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZdavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb);
21.   Zakona o  kmetijstvu (Uradni list RS, št.  45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
22.   Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št.  16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o deviznem poslovanju);
23.   Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št.  68/07 in 58/08 – ZSPJS-I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o službi v Slovenski vojski);
24.   Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o preprečevanju nasilja v družini);
25.   Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št.  15/13 in 23/15 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nalogah in pooblastilih policije);
26.   Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.  32/14 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno);
27.   Zakona o  duševnem zdravju (Uradni list RS, št.  77/08 in 46/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o duševnem zdravju);
28.   Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč);
29.   Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lekarniški dejavnosti);
30.   Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Rdečem križu Slovenije);
31.   Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nalezljivih boleznih);
32.   Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.  131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12, 39/13 in 92/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu);
33.   Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF in 19/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih invalidih);
34. Obligacijskega zakonika  (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Obligacijski zakonik);
35.   Stvarnopravnega zakonika  (Uradni list RS, št. ; v nadaljnjem besedilu: Stvarnopravni zakonik);
36.   Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
37.   Zakona o  nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86, 20/88 – popr., Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ, 131/03 – odl. US in 77/08 – ZDZdr; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nepravdnem postopku);
38.   Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US in 19/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sodnih taksah).
39.   Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.  21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon o delovnih razmerjih).
40.   Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih uslužbencih);
41.   Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju);
42.   Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS,87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
43.   Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B,95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju).
44.   Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
45.   Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih);
46.   Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o socialno varstvenih prejemkih);
47.   Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
48.   Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davčnem postopku).
49. Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik);
50.   Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kazenskem postopku);
51.   Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pomilostitvi);
52.   Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prekrških);
53.   Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije);
54.   Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14, 19/15 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: Zakon o tujcih).
55.   Zakona o  splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o splošnem upravnem postopku);
56. Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o potnih listinah);
57. Zakona o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o osebnem imenu);
58. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev);
59. Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05; v nadaljnjem besedilu: Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb)
60. Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13, 114/13 – odl. US in 82/15 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o mednarodni zaščiti).)

II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

1. ZAKON O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI

2. člen

V Zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(neregistrirana istospolna partnerska skupnost)

(1) Neregistrirana istospolna partnerska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost partnerjev istega spola, ki pred pristojnim organom nista registrirala svoje skupnosti na način, določen s tem zakonom, in ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi pred pristojnim organom registrirala svojo skupnost, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila registrirana istospolna partnerska skupnost med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.
(2) Obstoj neregistrirane istospolne partnerske skupnosti po tem zakonu ne more biti brez soglasja obeh partnerjev ugotovljen na podlagi skupnega bivanja v študentskem stanovanju v študentskem ali dijaškem domu, skupnega bivanja v zasebni namestitvi v času študija ali srednje šole, v času bivanja v domu za ostarele, oz. skupnega bivanja v vzgojno-izobraževalnem, socialno varstvenem ali zdravstvenem zavodu.
(3) Če je odločitev o pravici ali dolžnosti odvisna od vprašanja obstoja neregistrirane istospolne partnerske skupnosti, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali dolžnosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »najmanj 30 dni pred nameravano registracijo«.

V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru utemeljenega razloga je dovoljena registracija istospolne partnerske skupnosti tudi po pooblaščencu enega od bodočih partnerjev istospolne partnerske skupnosti.«.

4. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Partnerja imata pravico do preživljanja in preživnine, pravico do pridobivanja skupnega premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, pravico do stanovanjskega varstva, pravico do dedovanja po umrlem partnerju in pravico do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah.«.

5. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(dedovanje partnerjev)

Za dedovanje med partnerjema registrirane in neregistrirane istospolne partnerske skupnosti se uporabljajo splošni in posebni predpisi o dedovanju.

Za partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti se uporabljajo določila, ki veljajo za zakonca.

Za partnerja neregistrirane istospolne partnerske skupnosti se uporabljajo določila, ki veljajo za zunajzakonska partnerja.«.

6. člen
23. člen se črta.

2. ZAKON O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO

7. člen

V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo se v tretjem odstavku 21. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

3. ZAKON O POŠTNIH STORITVAH

8. člen

V Zakonu o poštnih storitvah se v 3. točki četrtega odstavka 9. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

4. ZAKON O SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI

9. člen

V Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji se v osmem odstavku 12. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

5. ZAKON O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA

10. člen

V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija se v petem odstavku 17. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

6. ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

11. člen

V Zakonu o evidentiranju nepremičnin se v tretjem odstavku 34. člena za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

7. ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

12. člen

V Zakonu o javnem naročanju se v devetem odstavku 79. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

8. ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH

13. člen

V Zakonu o lokalnih volitvah se v četrtem odstavku 37. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

9. ZAKON O REVIDIRANJU

14. člen

V Zakonu o revidiranju se v prvi alineji 29. točke 3. člena besedilo »s katero ima registrirano istospolno partnersko skupnost« nadomesti z besedilom »s katero živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

10. ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU

15. člen

V Zakonu o pravdnem postopku se v 3. točki 70. člena za besedo »zakonu« doda vejica in besedilo »registrirani istospolni partnerski skupnosti«, za besedama »zakonska zveza« pa se doda besedilo »oziroma registrirana istospolna partnerska skupnost«.

16. člen

V prvem odstavku 233. člena se za besedilom »zakon, ki ureja zakonsko zvezo,« doda besedilo »ali osebo, s katero živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

17. člen

V  234. členu se za besedilom »ki je po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo, z njo izenačena,« doda besedilo »ali registrirano ali neregistrirano istospolno partnersko skupnost,«.

11. ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

18. člen

V Zakonu o izvršbi in zavarovanju se v podtočki b) točke 19. prvega odstavka 4. člena za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.

19. člen

V drugem odstavku 200.b člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

20. člen

V drugem odstavku 288. člena se za besedilom »osebo, s katero živi v izvenzakonski skupnosti,« doda besedilo »za osebo, s katero živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

12. ENERGETSKI ZAKON

21. člen

V Energetskem zakonu se v prvi alineji četrtega odstavka 393. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

13. ZAKON O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA

22. člen

V Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora se v 8. točki 4. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

14. ZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU

23. člen

V Zakonu o državnem tožilstvu se v 42. členu za besedilom »partner v skupnosti, ki je izenačena z zakonsko zvezo,« doda besedilo »oseba, s katero živi državni tožilec v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

15. ZAKON O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU

24. člen

V Zakonu o varstvu javnega reda in miru se v četrtem odstavku 6. člena za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

16. ZAKON O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

25. člen

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se četrti odstavek 31. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega člena so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za potrebe tega zakona se pod izrazom ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega člena upošteva tudi partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti in partnerja v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

17. ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

26. člen

V Zakonu o gospodarskih družbah se v 16. členu za besedo »zakonca« doda vejica in besedilo »registriranega istospolnega partnerja«.

27. člen

V sedmem odstavku 38.a člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

28. člen

V četrtem odstavku 237. člena se za besedo »zakoncev« doda vejica in besedilo »registriranih istospolnih partnerjev«.

29. člen

V drugem odstavku 238. lena se za besedo »zakoncev« doda vejica in besedilo »registriranih istospolnih partnerjev«.

30. člen

V tretjem odstavku 239. člena se za besedo »zakoncev« doda vejica in besedilo »registriranih istospolnih partnerjev«.

31. člen

V prvi alineji tretjega odstavka 308.a člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

32. člen

V četrtem odstavku 483. lena se za besedo »zakoncev« doda besedilo »ali partnerjev v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

 18. ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

33. člen

V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije se 7. točka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»7. »družinski člani« so zakonec, zunajzakonski partner, registrirani ali neregistrirani istospolni partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu;«.

19. ZAKON O DOHODNINI

34. člen

V Zakonu o dohodnini se v 2. točki 6. člena za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V 3. točki se v podtočki c) za besedo »zakonec« doda besedilo »ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

35. člen

V 1. točki prvega odstavka 7. člena se za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

36. člen

V tretjem odstavku 16. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

V četrtem odstavku se za drugim stavkom  doda nov stavek, ki se glasi: »Za registriranega istospolnega partnerja po tem zakonu se šteje tudi oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja istospolne partnerske skupnosti, enake pravne posledice kot registrirano istospolno partnerstvo (v nadaljnjem besedilu: neregistrirani istospolni partner)«. Dosedanja tretji in četrti stavek postaneta četrti in peti stavek.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za družinskega člana iz 4. točke prvega odstavka 37. člena, iz 39. člena ter iz petega odstavka 97. člena tega zakona se šteje zakonec, zavezanca ali otrok, posvojenec in pastorek zavezanca ali otrok zunajzakonskega partnerja ter starši in posvojitelji zavezanca. Za družinskega člana po tem odstavku se šteje tudi partner v registrirani ali neregistrirani istospolni skupnosti in otrok partnerja registrirane ali neregistrirane istospolne skupnosti. Z besedo pastorek se v tem zakonu razume otrok zakonca, zunaj zakonskega partnerja, registriranega in neregistriranega istospolnega partnerja.«.

37. člen

V 1. točki četrtega odstavka 51. člena se za besedilom »zakonca,« doda besedilo »partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

38. člen

V 1. točki drugega odstavka 100. člena se za besedo »zakoncu« doda vejica in besedilo »partnerju v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V 1. točki četrtega odstavka se za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V 1. točki petega odstavka  se za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V 1. točki šestega odstavka se za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

39. člen

Prvi odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje zakonec in partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona in razvezani zakonec zavezanca oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki je prenehala, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih oziroma po predpisih o registraciji istospolne partnerske skupnosti, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.«.

V prvem stavku osmega odstavka  se za besedo pastorek črta besedilo »oziroma otrok zunajzakonskega partnerja.«.

20. ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

40. člen

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb se v drugem odstavku 16. člena za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

41. člen

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb se v tretjem odstavku 17. člena se za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

21. ZAKON O KMETIJSTVU

42. člen

V Zakonu o kmetijstvu se v tretjem odstavku 5. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

22. ZAKON O DEVIZNEM POSLOVANJU

43. člen

V Zakonu o  deviznem poslovanju se v tretjem odstavku 2. člena za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

23. ZAKON O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI

44. člen

V Zakonu o službi v Slovenski vojski se v tretjem odstavku 76. člena za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.

24. ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI

45. člen

V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini se v drugi alineji 2. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

25. ZAKON O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE

46. člen

V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije se v drugem odstavku 142. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

26. ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

47. člen

V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se v 9. členu za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

48. člen

V prvi, drugi in četrti alineji prvega odstavka 17. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

27. ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU

49. člen

V Zakonu o duševnem zdravju se v prvi alineji 10. točke 2. člena za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.


28. ZAKON O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER O UREJANJU POKOPALIŠČ

50. člen

V Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč se v drugem odstavku 15. člena za besedilom »kot zakonska zveza,« doda besedilo »oseba, ki je z umrlim živela v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

29. ZAKON O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

51. člen

V Zakonu o lekarniški dejavnosti se v prvem odstavku 20. člena za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V drugem odstavku se za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

V četrtem odstavku se za besedo »zakonec,« doda besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.


30. ZAKON O RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE

52. člen

V Zakonu o Rdečem križu Slovenije se v tretji alineji 18. člena za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

31.  ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

53. člen

V Zakonu o nalezljivih boleznih se v drugem odstavku 53.a člena za besedilom »v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »partner, s katerim je živela v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

54. člen

V drugem odstavku 53.b člena se za besedilom »v zunajzakonski skupnosti« doda besedilo »partner s katerim je živela v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.


32. ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

55. člen

V Zakonu o prevozih v cestnem prometu se v 43. točki prvega odstavka 3. člena za besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

33. ZAKON O VOJNIH INVALIDIH

56. člen

V Zakonu o vojnih invalidih se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Registrirana istospolna partnerska skupnost in vsaj tri leta trajajoča neregistrirana istospolna partnerska skupnost, imata po tem zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza.«.


34. OBLIGACIJSKI ZAKONIK

57. člen

Eno ali drugo (isto povesta); spodnja dikcija je primernejša.

V Obligacijskem zakoniku se v 180. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odškodnino iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena lahko prisodi sodišče tudi partnerju iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, partnerju iz neregistrirane istospolne partnerske skupnosti pa le v primeru, če je obstajala med njim in umrlim oziroma poškodovancem trajnejša življenjska skupnost.«

58. člen

V drugem odstavku 256. člena se za besedo »zakonec« doda besedilo »ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti«.

59. člen
Na koncu 358. člena se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. med partnerjema, ki živita v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti.«.

60. člen

V drugem odstavku 551. člena se za besedilom »in njegovega zakonca«, doda besedilo: »ali registriranega istospolnega partnerja«.

61. člen

V 552. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Registrirana istospolna partnerska skupnost ima v tem členu enake pravne posledice kot zakonska zveza.«.

62. člen

V prvem odstavku 563. člena se za besedo »zakonca« doda besedilo »ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti«.

V tretjem odstavku 563. člena  se za besedo »zakonec,« doda besedilo »partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti«.

63. člen

Četrti odstavek 981. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če so za upravičence določeni otroci ali potomci, gre korist tudi tistim, ki so bili rojeni pozneje, soprogu oziroma partnerju iz registrirane istospolne partnerske skupnosti namenjena korist pa tistemu, ki je bil z zavarovalcem v zakonu oziroma registrirani istospolni partnerski skupnosti ob njegovi smrti.«.

35. STVARNOPRAVNI ZAKONIK

64. člen

V Stvarnopravnem zakoniku se v četrtem odstavku 38. člena za besedilom »zunajzakonskima partnerjema,« doda besedilo »partnerjema, ki živita v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

36.   STANOVANJSKI ZAKON

65. člen

V Stanovanjskem zakonu se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ožji družinski člani po tem zakonu so zakonec lastnika ali oseba, s katero lastnik živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonska skupnost), oseba, s katero lastnik živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.«.

66. člen

Peti odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če ima najemnik neprofitnega stanovanja, njegov zakonec, oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, oseba, s katero živi najemnik v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti, v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.«


67. člen

Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti ali z osebo, s katero je živel v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika.«

V tretjem odstavku se za besedilom »v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »ali osebo, s katero je najemnik živel v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

37.   ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU

68. člen

V Zakonu o nepravdnem postopku se v prvem odstavku 45. člena za besedilom »živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,« doda besedilo »ali osebe, ki z osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

38. ZAKON O SODNIH TAKSAH

69. člen

V Zakonu o sodnih taksah se v tabeli 4, v opombi 4 na koncu točke b) pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali partnerja iz registrirane ali neregistrirane istospolne partnerske skupnosti.«.

70. člen

V tabeli 9.10 se 8. podtočka v točki c) opombe 9.10 spremeni tako, da se glasi:
»8. za poznejšo vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je skupna lastnina zakoncev oziroma partnerjev v registrirani istospolni partnerski skupnosti, v korist posameznega zakonca oziroma partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti, če je lastninska pravica v zemljiški knjigi vknjižena samo v korist drugega zakonca oziroma partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti.«.

39. ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

71. člen

V Zakonu o delovnih razmerjih se v prvi alineji drugega odstavka 26. člena besedilo »partner v registrirani istospolni skupnosti« nadomesti z besedilom »partner v registrirani in neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

40. ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH

72. člen

V Zakonu o javnih uslužbencih se v drugem odstavku 11. člena za besedilom »osebo, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »osebo, s katero javni uslužbenec živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

73. člen

V šestem odstavku 100. lena za besedilom »njegov zakonec,« doda besedilo »zunajzakonski partner, partner v registrirani in neregistriranih istospolni partnerski skupnosti«.

41. ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

74. člen

V Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju se tretji odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev. Za družinske člane po tem zakonu se štejejo zakonec, zunajzakonski partner, registriran in neregistriran istospolni partner, otroci (zakonski ali nezakonski, v registriranem ali neregistriranem istospolnem partnerstvu, posvojenci in pastorki), vnuki, starši (oče, mati, očim in mačeha), posvojitelji ter bratje in sestre.

42.  ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

75. člen

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v 1. podtočki točke a) prvega odstavka 20. člena za besedo »zakonec« doda besedilo »in partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

1. podtočka točke b) se spremeni tako, da se glasi: »pastorki, ki jih zavarovanec preživlja (pastorek je otrok zakonca, zunajzakonskega partnerja, registriranega ali neregistriranega istospolnega partnerja).

V 3. podtočki točke b) se besedilo »zakonec ali zunajzakonski partner« nadomesti z besedilom »zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

76. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen

Zakonec oziroma partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti je zavarovan kot družinski član, če ni sam zavarovanec.
Ob pogoju iz prejšnjega odstavka je zavarovan tudi razvezani zakonec oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki je prenehala, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina.
Kot zakonec oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti je zavarovana tudi oseba, ki živi z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, in oseba, ki živi z zavarovancem v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti.«.

77. člen

Osmi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega člena veljajo tudi za rejnika in skrbnika, kadar otroka dejansko neguje in varuje ter za zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja registrirane ali neregistrirane istospolne partnerske skupnosti kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane ali neregistrirane istospolne partnerske skupnosti.«.

43. ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

78. člen

V Zakonu o  pokojninskem in invalidskem zavarovanju se v 40. točki 7. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

7. členu doda nova 46. točka, ki se glasi:
»Pastorek po tem zakonu je otrok, zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja registrirane in neregistrirane partnerske skupnosti, za katerega zavezanec dejansko skrbi.«.

44. ZAKON O UREJANJU TRGA DELA

79. člen

V Zakonu o urejanju trga dela se v drugi, četrti in peti alineji prvega odstavka 57. člena besedilo »zakonci in zunajzakonski partnerji« nadomesti z besedilom »zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti«.

80. člen

V tretjem odstavku 63. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»-        zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca, partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali osebe, s katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom;«.

45. ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH

81. člen

V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se 15. točka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»15.   zakonci, partnerji v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti in zunajzakonski partnerji uslužbencev ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve ali ministrstva, pristojnega za obrambo, napotenih na delo v tujino;«.

82. člen

V prvem odstavku 28. člena se za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.

V drugem odstavku se za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.


46. ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
83. člen

V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih se v prvem odstavku 17. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

84. člen

V četrtem odstavku 26. člena se v prvi, drugi in tretji točki za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

85. člen

Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prve in tretje alinee 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena je do denarne socialne pomoči upravičena oseba, ki redno odpove ali sporazumno z delodajalcem razveljavi pogodbo o zaposlitvi zaradi nasilja v družini ali zaradi preselitve v drug kraj in zaposlitve svojega zakonca, osebe, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, registriranega ali neregistriranega istospolnega partnerja, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.«.

86. člen

V četrtem odstavku 34.a člena se v prvi in tretji točki za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.


47. ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

87. člen

V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se v 1. točki prvega odstavka 10. člena za besedo »registrirani« dodata besedi »ali     neregistrirani«.

V 1. točki drugega odstavka se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

V 1. točki tretjega odstavka se za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

V 2. točki osmega odstavka 10. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

88. člen

V  6. točki tretjega odstavka 49. člena za besedilom »registrirana istospolna partnerska skupnost« doda vejica in besedilo »neregistrirana istospolna partnerska skupnost«.

48. ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU

89. člen

V Zakonu o davčnem postopku se v sedmem odstavku 69. člena za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

90. člen

V tretjem odstavku 148. člena se za besedo »registrirani« na dveh mestih dodata besedi »ali neregistrirani«.

49. KAZENSKI ZAKONIK

91. člen

V Kazenskem zakoniku se v četrtem odstavku 168. člena za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.

92. člen

V četrtem odstavku 170. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

93. člen

V odstavku 171. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«.

94. člen

V 224. členu se za besedo »registrirane« dodata besedi »ali neregistrirane«.


95. člen

V tretjem odstavku 280. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«, za besedo »registrirane« pa se dodata besedi »ali neregistrirane«.

96. člen

V tretjem odstavku 281. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«, za besedo »registrirane« pa se dodata besedi »ali neregistrirane«.

97. člen

V četrtem odstavku 282. člena se za besedo »registrirani« dodata besedi »ali neregistrirani«, za besedo »registrirane« pa se dodata besedi »ali neregistrirane«.

50. ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU

98. člen

V Zakonu o kazenskem postopku se v deveti alineji 144. člena za besedo »registrirane« dodata besedi »in neregistrirane«.

51. ZAKON O POMILOSTITVI

99. člen

V Zakonu o pomilostitvi se v 6. členu za besedilom »oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »oseba, s katero obsojenec živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

52. ZAKON O PREKRŠKIH

100. člen

V Zakonu o prekrških se v 2. točki 84. člena za besedilom »ali zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »ali registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

101. člen

V tretjem odstavku 90. člena za besedilom »oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »oseba, s katero živi v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

102. člen

V drugem odstavku 150. člena se za besedilom »oseba, ki živi z obdolžencem v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »oseba, ki živi z obdolžencem v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

V petem odstavku se za besedilom »oseba, ki živi z obdolžencem v zunajzakonski skupnosti,« doda besedilo »oseba, ki živi z obdolžencem v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti,«.

103. člen
Prvi odstavek 196. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičen izrek ali neutemeljen odvzem prostosti neke osebe, prikazan v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno dobro ime, objavi sodišče, ki je odločalo o prekršku, na njeno zahtevo v časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja sporočilo o odločbi, iz katere izhaja neopravičenost prejšnje odločbe oziroma ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te osebe tako sporočilo njenemu delodajalcu. Po smrti te osebe imajo to pravico njen zakonec, otroci, starši, bratje in sestre, oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, ter oseba, s katero je živela v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti.«.

53. ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

104. člen

V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije se v tretjem odstavku 12. člena za besedilom »osebo, ki je že najmanj tri leti poročena z državljanom Republike Slovenije« doda besedilo »ali osebo, ki z državljanom Republike Slovenije že najmanj tri leta živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti«, za besedilom »na strani zakonca« pa se doda besedilo »oziroma partnerja v registrirani istospolni partnerski skupnosti«.

105. člen

V 5. točki prvega odstavka 18. člena se za besedilom »iz zakonske zveze« doda besedilo »ali iz registrirane istospolne partnerske skupnosti«.

54. ZAKON O TUJCIH

106. člen

V Zakonu o tujcih se tretji odstavek 98. člena spremeni tako, da glasi:
»(3) Prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri upravni enoti. Prošnjo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let, in tudi tujec, ki še ni star 18 let, če je sklenil zakonsko zvezo ali v tujini registriral istospolno partnersko skupnost.«.

107. člen

Tretja alineja prvega odstavka 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske zveze ali registrirane istospolne skupnosti ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, in to zahteva pristojni organ;«

108. člen

Četrti odstavek 126. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, katerega zakonec ali partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, s katerim skupaj prebivata v Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije, ki mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze oziroma po registraciji istospolne partnerske skupnosti, se dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda ne glede na dolžino prebivanja in zaposlitve v Republiki Sloveniji.«


55. ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
109. člen

V Zakonu o splošnem upravnem postopku se 2. točka 35. člena spremeni tako, da se glasi:
»2. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali registrirana istospolna skupnost že prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti, ali če z njo živi ali je živela v registrirani ali neregistrirani istospolni partnerski skupnosti;«.

110. člen

V prvem odstavku 148. člena se za besedilom »na obstoj zakonske zveze« doda vejica in besedilo »na obstoj registrirane istospolne partnerske skupnosti«.

111. člen
1. točka prvega odstavka 183. lena se  spremeni tako, da se glasi:
»1.     na posamezna vprašanja, če bi z odgovorom na vprašanje spravila v hudo sramoto, občutno premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe, svojega krvnega sorodnika v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, svojega zakonca, osebo, s katero živi v izvenzakonski skupnosti, registrirani in neregistrirani partnerski skupnosti, ali sorodnika po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali registrirana istospolna skupnost že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca;«.

56. ZAKON O POTNIH LISTINAH

112. člen

V Zakonu o potnih listinah se tretji odstavek 9. člena spremeni tako, da se  glasi:

»Službeni potni list se lahko izda ožjim družinskim članom uslužbencev iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini. Za ožjega družinskega člana se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, registriran ali neregistriran istospolni partner, njihovi otroci in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja, registriranega ali neregistriranega istospolnega partnerja.«.

57. ZAKON O OSEBNEM IMENU

113. člen

V Zakonu o osebnem imenu se 15. člen spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(sprememba priimka ob sklenitvi zakonske zveze ali registraciji istospolne partnerske skupnosti)

(1) Zakonca ali registrirana istospolna partnerja se lahko ob sklenitvi zakonske zveze ali registraciji istospolne partnerske skupnosti sporazumeta, da bo njun skupni priimek priimek enega ali drugega, lahko obdržita vsak svoj priimek, svojemu priimku dodata priimek zakonca ali parterja registrirane istospolne partnerske skupnosti ali izbereta priimek partnerja istospolne partnerske skupnosti in temu priimku dodata svoj priimek.
(2) Če je izbrani priimek iz prejšnjega odstavka sestavljen iz več kakor dveh besed ali nedeljivih celot, morata zakonca ali partnerja istospolne partnerske skupnosti ob sklenitvi zakonske zveze ali registraciji istospolne partnerske skupnosti podati izjavo o izbiri priimka za pravni promet.
(3) Priimek za pravni promet je lahko sestavljen iz katerihkoli dveh besed ali nedeljivih celot iz obeh priimkov, ki sta jih imela zakonca ali partnerja registrirane istospolne skupnosti do sklenitve zakonske zveze ali registracije istospolne partnerske skupnosti.«.

114. člen

V Zakonu o osebnem imenu se 16. člen spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(priimek po sklenitvi zakonske zveze ali registrirane istospolne partnerske skupnosti s tujcem)

Če državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v tujini, sklene zakonsko zvezo ali registrira istospolno partnersko skupnost pred organi tuje države z državljanom te države, lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske zveze ali istospolne partnerske skupnosti v Republiki Sloveniji uporablja v obliki in na način, kakor se uporablja v državi zakonca ali istospolnega partnerja, v skladu z veljavnimi predpisi te države in v skladu z razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena v Republiki Sloveniji.«.

115. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze ali registrirane istospolne partnerske skupnosti)

(1) Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze ali istospolne partnerske skupnosti razvezana zakonca ali registrirana istospolna partnerja obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze ali istospolne partnerske skupnosti.
(2) Zakonec ali registriran istospolni partner, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko pri pristojnem organu v šestih mesecih po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze ali istospolne partnerske skupnosti poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske zveze ali registrirane istospolne partnerske skupnosti.
(3) Izjavo po prejšnjem odstavku lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze ali registrirane istospolne partnerske skupnosti priimka ni spreminjal.«.

58. ZAKON O DEDOVANJU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

116. člen

V Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev se za prvim stavkom četrtega odstavka 2. člena doda stavek, ki se glasi: »Kot registrirana istospolna partnerja po tem zakonu se štejeta tudi dve osebi istega spola, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in nista registrirala istospolne partnerske skupnosti, vendar le v primeru, če ni razlogov, zaradi katerih bi bila registrirana istospolna skupnost med njima neveljavna.«.

59. ZAKON O ZAČASNI ZAŠČITI RAZSELJENIH OSEB

117. člen

V Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb se prva alineja drugega odstavka 36. člena spremeni tako, da se glasi:
»– zakonec oziroma oseba, ki je z osebo, ki je pridobila začasno zaščito, najmanj eno leto pred prihodom v Republiko Slovenijo živela v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ter registrirani istospolni partner, oziroma oseba, ki je z osebo, ki je pridobila zaščito, najmanj eno leto pred prihodom v Republiko Slovenijo živela v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti;«.

60. ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI

118. člen

V Zakonu o mednarodni zaščiti se v devetem odstavku 16. člena  za besedilom »sklenil zakonsko zvezo« doda besedilo »ali registriral istospolno partnersko skupnost.«

119. člen

2. točka drugega odstavka 16.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»2.     mladoletni otroci in posvojeni otroci prosilca ali osebe iz prejšnje točke, če so neporočeni ali niso registrirali istospolne partnerske skupnosti;«

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top