Spomini: Ravnateljica OŠ Bičevje protizakonito skriva imena izvajalcev sporne homo-delavnice! 3. del

Informacije javnega značaja so razkrile, da med izvajanjem sporne delavnice Ženske svetovalnice na OŠ Bičevje učitelj ni bil prisoten!!

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok smo po odmevnem odkritju, da je 12. junija 2012, v času rednega pouka, predavateljica društva Ženska svetovalnica na osnovni šoli Bičevje v Ljubljani, ob uradni temi delavnice "Motnje hranjenja", velik del časa posvetila spolnosti (heteroseksuialni in homoseksualni), zahtevali informacije javnega značaja. V poslanih dokumentih je ravnateljica šole potrdila, da v času izvajanja delavnice v razredu ni bilo učitelja.

Šola zanika, kar je potrdila Ženska svetovalnica - da so pri motnjah hranjenja smo govorili o homoseksualnosti!

Ravnateljica šole je v odgovoru sicer zanikala veliko večino informacij, ki smo jih prejeli, vključno s tem, kar so v medijih potrdili celo v društvu Ženska svetovalnica – namreč, da so na delavnici govorili o spolnosti. Spomnimo – na omenjeni šoli so po naših informacijah izvajali delavnico »Motnje hranjenja«, kjer učitelj ni smel biti navzoč. Namesto, da bi bila celotna delavnica posvečena temi "Motnje hranjenja", je predavateljica - domnevno na izrecno željo učencev - govorila o homoseksualnosti ter (po pričevanju učencev) predstavila različne spolne prakse in celo prikazovala slikovno gradivo. To pomeni, da je bila predavateljica na tako "snov" pripravljena in ne drži, kar trdi Društvo ženska svetovalnica, da so otroci spontano in sami spodbudili pogovor o spolnosti. Starši so se nad tem dogajanjem že junija 2012 pritožili in se obrnili na vodstvo šole ter zahtevali pojasnila.

Ravnateljica je še vedno zavajala – izvajalka naj bi govorila o »motnjah hranjenja« in ne o homoseksualnosti

Na vprašanje, ali je izvajalka delavnice »Motnje hranjenja« v razredu govorila o spolnosti (heteroseksualni in homoseksualni), je ravnateljica v svojem odgovoru večkrat zanikala in trdila, da je predavateljica samo odgovorila na vprašanje učenca. Ob tem se zastavlja očitno vprašanje, zakaj je potem imela predavateljica s seboj slikovni material za izvajanje spolne vzgoje, če na to ni bila pripravljena?

Šola noče razkriti imen izvajalcev spornih vsebin!

V informacijah javnega značaja ravnateljica šole trdi, da ne sme posredovati imen oseb, ki so izvajale delavnico ter se pri tem brez podlage v zakonu sklicuje na zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Ob tem pozablja, da imena v tem primeru niso varovani osebni podatki in da je javna objava imen učiteljev oz. predavateljev v skladu s slovensko zakonodajo. Ob tem pa pozablja, da imajo starši po slovenski zakonodaji vedno pravico vedeti, kdo je v razredu in kdo poučuje njihove otroke. Nezaslišano je, da starši ne smejo vedeti imen odraslih oseb, ki so v odsotnosti učitelja njihovim otrokom domnevno govorili o "motnjah hranjenja". Če bi šlo za čiste račune, potem šola ne bi kršila temeljne pravice staršev, da vedo kdaj in s kom so bili njihovi otroci v šoli.

Šola ni imela pisne pogodbe z Društvom ženska svetovalnica!

Iz pridobljenih informacij izhaja, da je društvo Ženska svetovalnica vstopila v šolski prostor brez sleherne pisne pogodbe. Po »ustnem dogovoru« je vodstvo šole sklenilo, da bo omenjena nevladna organizacija delovala med otroki in dovolilo, da pri njihovih aktivnostih ne smejo biti navzoči učitelji.

Na spletnih straneh ne najdemo informacije o t. i. delavnici »motnje hranjenja«, s hetero in homo dodatki spolne vzgoje

Vodstvo šole v odgovoru navaja, da staršev posamično niso vnaprej obvestili o omenjeni delavnici, da pa so to informacijo objavili na spletnih straneh šole. Naš pregled je razkril, da na njihovem internetno dostopnem koledarju dogodkov (delavnica se je izvajala 12.6.2012 v dopoldanskem času) omenjena delavnica ni bila nikjer navedena, čeprav redno arhivirajo stare strani in dogodke. Na spletni strani je zapisano, da se ta dan izvaja »naravoslovni dan za učence 9. razreda«. Ob tem je vodstvo šole še trdilo, da je Svet staršev šole delovanje omenjene organizacije potrdil septembra 2011. Dokumenta o tem, ali je to res, nam ravnateljica ni posredovala.

Kaj se skriva za šolskimi delavnicami na temo družina, spolnost in t.i. »boj proti predsodkom«, ki jih izvajajo nekatere nevladne organizacije?

Že nekaj zadnjih let v Civilni iniciativi prejemamo pisma zaskrbljenih staršev, da so njihovi otroci v šolah izpostavljeni problematičnim vsebinam. To so običajno vsebine, ki promovirajo homoseksualnost, transeksualnost, biseksualnost idr. Značilen primer takšne "spolne vzgoje" je učbenik Ljubezen je ljubezen, ki ga je pripravil Amnesty International Slovenija. Vse kaže, da so učenci in dijaki izpostavljeni spolnemu ideološkemu aktivizmu, ki želi v imenu boja proti predsodkom normalizirati sporne in tvegane spolne prakse in različne življenske sloge. Običajno se to dogaja preko t. i. delavnic nekaterih nevladnih organizacij, ki po šolah širijo permisivne in liberalne poglede na vrednote, družino in spolnost. Vse to pa z namenom, da bi učenci normalizirali in sprejeli različne spolne prakse ter da ne bi sledili prepričanjem in vrednotam svojih staršev. Takšno delovanje pa predstavlja neposredno kršitev ustavne pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim moralnim in etičnim prepričanjem. V Civilni iniciativi bomo dogajanje na področju spornega ideološkega aktivizma po slovenskih šolah spremljali še naprej. Bralke in bralce pa vabimo, da nas o takšnih in drugačnih spornih šolskih vsebinah, ki slabo vplivajo na otroke in kršijo starševske pravice, obvestite. Pri tem vam zagotavljamo popolno diskretnost, saj bomo informacije uporabili izključno na način, s katerim se strinjajo tisti, ki nam jih posredujejo.

OŠ Bičevje - Bodite pozorni na šolske delavnice o motnjah hranjenja! 1. del
OŠ Bičevje: Socialna pedagoginja je »grozila« staršem s 6 meseci zapora!? (2. del)

Odgovor Osnovne šole Bičevje - Zahteva po dostopu do Informacij javnega značaja - v katerem vodstvo šole grozi Civilni iniciativi za družino in pravice otrok in spletni strani 24kul.si


OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE
Splitska ulica 13
1000 Ljubljana


CIVILNA INICIATIVA ZA DRUŽINO IN PRAVICE OTROK
Tržaška cesta 85
1000 Ljubljana 

ZADEVA: ODLOČBA O PREDLOŽITVI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Veza: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja z dne 17.07.2012, poslana po e-pošti dne 25.08.2012 iz za.druzinoinotroke@gmail.com na o-bicevje.lj@guest.arnes.si

Spoštovani,

iz naslova Zahteve za dostop do informacij javnega značaja z dne 17.07.2012, poslana po e-pošti dne 25.08.2012, vam v odprtem zakonskem roku pošiljamo zahtevane informacije javnega značaja, ki izpolnjujejo kriterije iz 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljevanju ZDIJZ). Zaradi preglednosti vam v nadaljevanju v vseh 18. točkah iz vaše strani zahtevanih informacij podajamo tudi obrazložitev odobritve oz. zavrnitve dostopa.

Kot navedeno poprej, vam zaradi preglednosti, saj je vaš zahtevek postavljen nadvse široko ter smo se k reševanju, še posebej zaradi občutljivosti teme, ki nam jo neupravičeno očitate, pristopili s vso resnostjo ter podrobno, podajamo obrazložitev k vsaki izmed v 18. točkah zahtevanih informacij, kot sledi.

1. Dokumente, iz katerih bo razvidno, kdo na vaši šoli je vsebinsko pripravil in bil odgovoren za vabljenje in koordinacijo z zunanjim izvajalcem za delavnico »Motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj vsebinska priprava delavnice na temo 'motnje hranjenja' ne sodi v delovno področje organa (vsebinsko jo je pripravil zunanji izvajalec), poleg tega oseba, ki je bila zadolžena za koordinacijo z zunanjim izvajalcem, ni bila imenovana s posebnim sklepom ali drugim ustreznim dokumentom, torej se informacija ne nahaja v nobeni materializirani obliki ter je ni možno ponovno priklicati.

Dodajamo, da je vaša zahteva presenetljiva, saj ste v članku dne 05. 07. 2012 'Bodite pozorni na šolske delavnice o 'motnjah hranjenja'!' in v članku dne 13. 07. 2012 'Socialna pedagoginja 'grozi' staršem s 6 meseci zapora?!', obeh objavljenih na spletnih straneh www.24kul.si, za odgovorno osebo OŠ, ne da bi informacijo kjerkoli sploh preverili, samovoljno navedli našo socialno pedagoginjo ga. Alenko Gnezda-Fajfar. Ta vaša javna navajanja v navedenih člankih so neresnična, poleg tega ste iz že navedenega razloga (informacije niste preverili) ravnali etično sporno, navajanje pa je sporno tudi iz zakonskega vidika. Našo zaposleno strokovno delavko ste navedli s polnim imenom in priimkom, četudi so osebni podatki varovani po pravilih varovanja osebnih podatkov, podan je sum naklepne žaljive obdolžitve po 160. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008 s popravkom in spremembami, v nadaljevanju KZ), za kar je predvidena tudi osebna odgovornost urednika spletnih strani www.24kul.si (166. člen KZ).

2. Dokument z dnevnim redom dogodka »Bičevski ŽIV ŽAV«, iz katerega je razvidno kakšne delavnice in vsebine naj bi se v skladu z načrtom 12. 6. 2012 izvajale na vaši ustanovi.

Dnevni red enodnevnega šolskega dogodka 'Bičevski ŽIV ŽAV' je v prilogi. Dodajamo, da glede na to, da se za pojasnila niste nikoli obrnili na nas, vaša zahteva, da naj bo iz dnevnega reda dogodka 'Bičevski ŽIV ŽAV' razviden tudi seznam delavnic etc., ni smiselna, zavoljo vaše zahteve pa organ skladno z določili ZDIJZ ni zavezan k ustvarjanju dokumentov, s katerimi ne razpolaga oziroma jih nikoli ni ustvaril. Ne glede na navedeno, osnovne informacije o delavnicah so razvidne iz priloženega dokumenta, zahtevanega v točki 10. vaše zahteve.

3. Dokumente, iz katerih bo razvidno katera organizacija in katere osebe v okviru te organizacije so izvajale delavnico »Motnje hranjenja«.

Skladno z določili ZDIJZ organu ni potrebno pridobivati oziroma zbirati javno dostopnih informacij, ki jih lahko prosilec pridobi sam, brez pomoči organa in izven delovnega področja organa. Kot vam je dobro znano, o organizaciji in njenem domnevnem delovanju ste namreč zelo podrobno pisali v obeh že prej navedenih članki, objavljenih na spletnih straneh www.24kul.si dne 05. 07. 2012 in 13.07.2012, je delavnico na temo 'motnje hranjenja' izvajalo humanitarno društvo v javnem interesu Društvo Ženska svetovalnica iz Ljubljane. Podatki o organizaciji so javno dostopni na spletnih straneh AJPES (www.ajpes.si), podatki o vpisu v razvid humanitarnih organizacij na spletnih straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/humanitarne_organizacije/) ter podatki o statusu v javnem interesu na področju socialnega varstva prav tako na straneh MDDSZ (http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/katalog_ijz/). 
Delavnice so izvajale redno zaposlene strokovne delavke Društva Ženska svetovalnica s pomočjo strokovno usposobljenih prostovoljk navedene registrirane prostovoljske organizacije (razvid: www.ajpes.si), skladno s strani MOL odobrenim programom. Poimenski seznam oseb, zaposlenih v organizaciji zasebnega prava,  skladno z določili 3. točke (1) odstavka 6. člena ZDIJZ predstavlja izjemo do dostopa informacij javnega značaja, pri čemer javni interes ne prevlada nad zasebnim, še posebej, ker obstaja sum, da boste ponovno zlorabili osebne podatke, kot ste to že storili v navedenih člankih, in kot po našem mnenju tudi zlorabljate ZDIJZ – glavna funkcija pravice do informacij javnega značaja je namreč nadzorna funkcija, ki skupaj z demokratično funkcijo pomeni uresničevanje načela javnosti in odprtosti delovanja državnih organov. Funkcija nadzora omogoča državljanom nadzor nad delom javne uprave, nadzor nad pravilnostjo dela javnih oblasti in nadzor nad porabo proračunskega denarja, ker preprečuje slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo.

4. Dokumente, iz katerih bo razvidna pogodba z zunanjim izvajalcem za izvedbo delavnice »Motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj se ne nahaja v materializirani obliki (usten dogovor). Delavnica je bila izvedena na podlagi našega soglasja o izvedbi programa iz naslova preprečevanja zasvojenosti, odobrenega s strani MOL. Skladno z določili ZDIJZ organ ni zavezan k pridobivanju ali ustvarjanju dokumenta, ki ga nima ali nima več v svoji posesti oziroma ki se ne nahaja v materializirani obliki.

5. Dokumente, iz katerih bo razviden vsebinski opis delavnice »Motnje hranjenja«, s katerimi je razpolagala šola pred izvedbo delavnice.

Vsebinski opis delavnice je v prilogi.

6. Dokumente, s katerimi je vaša šola starše predhodno obvestila o vsebini delavnice »Motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga, niti se ne nahaja v materializirani obliki. Dodajamo, da je bila napoved dogodkov na dan 12.06.2012 objavljena na spletnih straneh OŠ, na oglasnih šolskih deskah ter ustno posredovana učencem s strani učiteljev. Skladno z veljavno zakonodajo OŠ ni zavezana k predhodnemu obveščanju staršev o vsebini vzgojno izobraževalnih aktivnosti, ki so bile po predhodni obravnavi na Svetu staršev šole in Svetu zavoda septembra 2011 tudi potrjene.

7. Poročilo izvajalca o izvedeni delavnici »motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj se ne nahaja v materializirani obliki (ustno poročilo). Izvajalec ni zavezan k pripravi pisnega poročila za OŠ, saj je bila delavnica izvedena v okviru s strani pristojnega urada MOL odobrenega programa v prostorih OŠ v času predvidenih aktivnosti, poročilo pa je izvajalec podal ustno. Glede pravice do dostopa do informacij javnega značaja ponovno poudarjamo, da ZDIJZ ne določa obveznosti organov ustvarjati dokumentov, ki se ne nahajajo v materializirani obliki.

8. Dokumentacijo iz, katere bo razvidno kakšen je bil strošek vaše osnovne šole za izvedbo delavnice »Motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga. Osnovna šola Bičevje ni imela nobenega stroška z izvedbo delavnice na temo 'motnje hranjenja'.

9. Dokumente o strokovni usposobljenosti izvajalcev delavnice za področje motenj hranjenja in drugih vsebin, ki so se v okviru te delavnice izvajale.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga. Kot že navedeno, izvajalec Društvo Ženska svetovalnica je delavnico na temo 'motnje hranjenja' (druge vsebine društvo ni izvajalo) izvedla v okviru s strani MOL odobrenega programa iz področja preprečevanja zasvojenosti otrok in mladostnikov, namenjenega zadnji triadi osnovnih šol, z izvajalci, ki jih je skupaj s programom odobril pristojni urad MOL. Glede na organ, ki je program odobril, in ki je tudi ustanovitelj OŠ, ne dvomimo v strokovnost in usposobljenost izvajalca.

10. Dokumente, iz katerih bo razvidna strokovna evalvacija delavnice »Motnje hranjenja« s strani vaše šole.

Evalvacija strokovnega aktiva delavnic, ki so se izvajale dne 12.06.2012, je v prilogi. Osebni podatki strokovnih delavcev aktiva so skladno z določili 3. točke (1) odstavka 6. člena ZDIJZ anonimizirani. Kot je razvidno iz priloženega dokumenta, so bile delavnice na temo 'motnje hranjenja' med učenci dobro sprejete.

11. Dokumente iz katerih bo razvidno, koliko staršev je predhodno dalo soglasje, za izvedbo vsebin, ki so se dejansko izvajale v okviru delavnice »Motnje hranjenja«.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga, niti se ne nahaja v materializirani obliki, še manj pa je organ k temu zavezan. Letni delovni načrt je bil sprejet v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ob podanem soglasju Sveta staršev, umestitev aktivnosti in dogodkov v delovni načrt OŠ pa je skladno z določili 31. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996 s spremembami, v nadaljevanju ZOsn) izključno v pristojnosti OŠ, zakon ne predvideva predhodnega soglasja staršev k posamičnim aktivnostim.

Dodajamo, nadvse moteče je vaše namigovanje na 'dejansko vsebino' delavnic na temo 'motnje hranjenja', saj s vsebino dejansko niste seznanjeni, na delavnicah niste prisostvovali, niti niste preverili svojih 'informacij' pri nas ali pri izvajalcu Društvo Ženska svetovalnica, vsa vaša navajanja, kot smo že opozorili uvodoma, izhajajo iz neresničnih navedb nega izmed štirinajstih učencev, ki so se dne 12.06.2012 udeležili delavnice.

12. Strokovne analize in znanstvene raziskave, s katerimi razpolaga vaša šola, iz katerih je razvidno, da ima igra »Body image«, ki se je po naših informacijah izvajala v okviru delavnice »motnje hranjenja«,  pozitivno  vlogo pri odpravljanju motenj prehranjevanja otrok.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga, strokovne analize in znanstvene raziskave delavnice 'Body image' v sklopu motenj hranjenja tudi ne sodijo v delovno področje organa.

Kot že navedeno, izvajalec Društvo Ženska svetovalnica je delavnico na temo 'motnje hranjenja' izvedla v okviru s strani MOL odobrenega programa. Glede na to, da je MOL ustanovitelj OŠ, ne dvomimo v strokovnost programa, niti v pozitivno vlogo delavnic na temo 'motnje hranjenja' pri odpravljanju motenj hranjenja pri otrocih.

13. Posredujte nam pravno podlago ali interno navodilo, na podlagi česar je lahko učitelj v času šolskega pouka opustil nadzor nad otroki in se umaknil iz razreda ter prepustil otroke same zunanjim izvajalcem, kot se je to po naših informacijah zgodilo ob izvajanju delavnice »motnje hranjena«.

Zahtevana informacija sicer sploh nima narave informacije javnega značaja, ne glede na navedeno vam podajamo podlago za izvajanje delavnice na temo 'motnje hranjenja' dne 12.06.2012 v odsotnosti učitelja, ki se je odvijala v šolskih prostorih sočasno z drugimi aktivnostmi, in sicer jo najdemo v drugem odstavku 38. člena ZOsn, ki pravi, cit.: 'Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.'. Glede na to, da je izvajalec Društvo Ženska svetovalnica delavnico na temo 'motnje hranjenja' izvedla v okviru odobrenega programa s strani MOL, ki je hkrati ustanovitelj OŠ, so delavke izvajalca po dikciji zakona uvrščajo med svetovalne in strokovne delavce. Učenci so torej bili pod nadzorom oziroma vodstvom strokovno usposobljenih delavcev, ki jih je potrdil MOL, medtem ko so učitelji izvajali druga strokovno-pedagoška dela (izvajanje drugih sočasno izvajanih vsebin in aktivnosti).

14. Po naših informacijah so izvajalci v okviru delavnice »Motnje hranjenja« osnovnošolskim učencem prikazovali slike različnih spolnih praks. Prosimo, da nam posredujete strokovne analize in znanstvene raziskave, s katerimi razpolaga vaša šola, ki dokazujejo, da gledanje prizorov različnih spolnih praks pozitivno vpliva na motnje hranjenja pri otrokih ter da nam posredujete dokument oz. strokovno analizo, iz katere bo razviden strokovno pričakovan pozitiven vpliv ogleda slik različnih spolnih praks na motnje hranjenja osnovnošolcev.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena ZDIJZ, saj organ z njo ne razpolaga, zahtevane strokovne analize in znanstvene raziskave tudi ne sodijo v delovno področje organa. Glede pravice do dostopa do informacij javnega značaja še enkrat poudarjamo, da ZDIJZ ne določa obveznosti organov ustvarjati ali pridobivati dokumentov, s katerimi ne razpolaga.

Kot smo poudarili že večkrat, so vaše 'informacije' napačne in neresnične, žal se za razjasnitev pred objavo člankov na spletni strani www.24kul.si niste obrnili ne na nas, ne na izvajalca delavnic na temo 'motnje hranjenja'. Ponovno poudarjamo, da učenke in učenci na delavnici na temo 'motnje hranjenja' niso gledali 'prizorov različnih spolnih praks'. Vaše informacije, kot že navedeno, temeljijo na neresnični izjavi zgolj enega izmed učencev v mešani skupini štirinajstih učenk in učencev, ki je na delavnici na temo 'motnje hranjenja' dne 12.06.2012 sam sprožil temo istospolnega partnerstva in izrazil neomejen gnus do tega. Izvajalka delavnice je učenca povprašala, zakaj ima tak odnos, nakar je temo zaključila strpno. Nikakor ni propagirala nobene vrste spolnih odnosov ali 'praks', pač pa je poudarila, da je izbira partnerja odločitev vsakega posameznika. Delavnica se je nadaljevala na temo 'motnje hranjenja'.

Dodajamo še pomemben podatek – starša učenca, ki je pričel s tem neresničnimi govoricami, da naj bi se na delavnici na temo 'motnje hranjenja' dne 12.06.2012 'propagirala istospolna usmerjenost', smo še isti dan, ko nam je poslal pritožbo pomirili in mu v najkrajšem možnem času odgovorili na vsa njegova vprašanja. Starša smo tudi povabili na razgovor, vendar se povabilu ni odzval oziroma ga je zavrnil. Zanemariti ne gre tudi dejstva, da je delavnica na 'motnje hranjenja' prejela pozitiven odziv tako s strani učencev, kot s strani staršev, ki so delavnice pohvalili.

15. Ali so bili predstavniki šole predhodno obveščeni o dejanski vsebini in s tem, da bodo izvajalci delavnice »Motnje prehranjevanja« omenjenega dne prikazovali fotografije s hetroseksualnimi in homoseksualnimi prizori?

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje pogojev, po kateri bi jo sploh lahko opredelili kot informacijo javnega značaja, vseeno ponovno poudarjamo:
– dejanska vsebina delavnice na temo 'motnje hranjenja' je s strani MOL odobren program, namenjen zadnji triadi osnovnih šol, s vsebino na temo motenj hranjenja,
– učenci na delavnici na temo 'motnje hranjenja' niso gledali, cit: 'prizorov različnih spolnih praks', niti jim niso bile prikazovane popolnoma nobene, cit: 'fotografije s heteroseksualnimi in homoseksualnimi prizori',
– vaše zatrjevanje, kaj naj bi bila 'dejanska vsebina', temelji na neresnični izjavi in to zgolj enega izmed udeležencev v mešani skupini štirinajstih učenk in učencev, ki je sam načel temo homoseksualnosti, resničnosti niste nikoli preverili niti pri nas na OŠ, niti pri izvajalcu delavnice Društvo Ženska svetovalnica.

16. Če so bili predstavniki šole o tem obveščeni, prosimo za dokumente, iz katerih bo razvidno, da je šola o tem obvestila starše.
Zahtevek je brezpredmeten, predvsem iz vidika vašega neomajnega stališča, da naj bi na delavnicah na temo 'motnje hranjenja' izvajalec med učenci 'širil homoseksualni aktivizem', kar pa ni res in ni odraz dejanskega stanja, kot je obrazloženo že prej.

17. Prosimo za strokovne podlage in pravno podlago, na podlagi katere so izvajalci delavnice »Motnje hranjenja« zahtevali od učencev, da nikomur, tudi staršem, ne smejo govoriti o tem, kar se je dogajalo na delavnici.

Informacija, ki jo zahtevate, ne izpolnjuje pogojev, po kateri bi jo sploh lahko opredelili kot informacijo javnega značaja, vseeno podajamo obrazložitev, da je izvajalka delavnice učencem povedala, da delavnica poteka po načelu anonimnosti. Domnevamo, da je učenec, čigar starš je podal pritožbo, izraz 'anonimno' razumel kot 'to je skrivnost in ne smem nikomur povedati'. Te svoje dileme ni delil z izvajalko, ne gre pa zanemariti niti dejstva, da učenec izvajalke ni na noben način opozoril, da ne razume, kaj načelo anonimnosti dejansko pomeni.

Ko smo staršu odgovarjali na vsa vprašanja, ki so ga skrbela, mu je bilo načelo anonimnosti že obrazloženo, a naj tudi za vas ponovimo: 'skrivnost', ki jo omenjate, ni nič drugega kot načelo anonimnosti. To pomeni, da se je o tej temi celo zaželeno pogovarjati, a zaradi zaščite identitete posameznega prisotnega učence z učenci vedno dosežemo dogovor o tem, da se zunaj te delavnice ne govori, kaj je katera oseba povedala (načelo anonimnosti). Lahko pa oziroma celo zelo zaželeno je, da se učenci tudi izven delavnice, bodi si v šoli, s prijatelji ali v družinskem krogu pogovarjajo o sami vsebini motenj hranjenja.

18. Če je organizacija, ki je izvajala delavnico »Motnje hranjenja« že kdaj prej izvajala svoje programe na vaši šoli, prosimo, da nam posredujete dokumente, iz katerih bo razvidna dejanska vsebina le teh in finančna sredstva, ki jih je v ta namen dobila s strani vaše šole.

Društvo Ženska svetovalnica je dne 12. 06. 2012 prvič izvajala program na naši OŠ. To pa ne pomeni, da do sedaj te vrste delavnic nismo imeli. Psihološko-preventivne delavnice se na šoli že leta izvajajo v okviru razrednih ur, dni dejavnosti, taborov in jih potrdita tako Svet staršev in Svet zavoda kot pomembno dodano vrednost učnim načrtom, skladno s cilji, opredeljenimi v 2. členu Zakona o osnovni šoli, predvsem pa:

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PRAVNI POUK: Prosilec ima zoper to odločbo v delu, ki se nanaša na zavrnitev dostopa do informacij, pravico do pritožbe, ki jo vloži pri Informacijski pooblaščenki RS. Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, ravnateljica 

Ljubljana, dne 19.09.2012

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top