• vir fotografije: RTV SLO

Varuhinja pravic gledalcev spodbuja diskriminacijo na RTV Slovenija

Objavljamo korespondenco med Uršo Cankar Soares, voditeljico Pohoda za življenje, Ilinko Todorovski, varuhinjo pravic gledalcev na RTV Slovenija ter Danijelom Posekom, odgovornim urednikom na Radiu Slovenija. Kot je znano, je RTVSLO zelo pristransko poročala o Pohodu za življenje 2021. Kot da to še ni bilo zadosti, so 12. 10. 2021 na Radiu Slovenija pripravili še oddajo Intelekta o problematiki smrti nerojenih otrok. V oddajo so povabili dve podpornici smrti nerojenih otrok v postopkih umetnega splava, dr. Metko Mencin in dr. Vesna Leskošek, k tej skupini pa se prišteva tudi voditeljica oddaje, Martina Tita Majer.  V oddaji so torej sodelovale tri zagovornice smrti nerojenih otrok in nobena zagovornica življenja nerojenih otrok ter mater in očetov v stiskah. Pristransko oddajo Intelekta lahko poslušate tukaj.

Na to krivico do nerojenih otrok ter mater in očetov v stiskah se je odzvala Urša Cankar Soares, voditeljica Pohoda za življenjes pismom odgovorim na RTV Slovenija. Odgovor sta podala Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalacev ter Danijel Poslek, odgovorni urednik na Radiu Slovenija. Odogovora obeh kažeta na žalosten odnos odgovornih na RTV SLO do nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah. Oba menita, da je zasedba 3:0 za pristaše smrti nerojeni otrok v oddaji ustrezna ter da taka zasedba ne pomeni zapostavljanja pravic nerojenih otrok do življenja. Seveda to ne drži. Kako mora delovati RTV Slovenija namreč ni prepuščeno mnenju posameznih vodilnih, ampak za to obstajajo Programski standardi, ki so bili v primeru poročanja o Pohodu za življenje ter v oddaji Intelekta grobo poteptani. 

V nadaljevanju predstavljamo določila Programskih stanndardov RTV Slovenija, ki so bila kršena in sicer tako, da navajamo njegova določila, nato pa v oklepaju, okrepljeno in v poševnem tisku kršitev posameznega določila v obravnavanem primeru. Med drugim v Programskih standardih piše, da: V interesu javnosti RTV Slovenija deluje tako, da:

- spoštuje ustavne pravice slovenskih državljanov (temeljna ustavna pravica, ki jo mora zagotavljati javna RTV Slovenija je: enaka obravnava različnih pogledov);
- spoštuje temeljna načela demokracije (temeljno načelo demokracije je, da se omogoča predstavitev razičnih mnenj);
- neguje verodostojnost, ki je temeljna značilnost javnega radijskega in televizijskega servisa v demokratični družbi (medij, ki predstavlja samo eno plat zgodbe in še to plat močnejšega, ni verodostojen);
- je zavezan poklicnim in drugim etičnim standardom in v skladu z njimi posreduje neodvisne, zanesljive, nepristranske, profesionalno pripravljene informacije (zanesljiva, nepristanska, profesionalno pripravljena informacija vključuje predstavitev različnih zornih kotov);
- v programih zagotavlja raznolikost mnenj in stališč, spoštuje različnost, politična in verska prepričanja ljudi in prispeva k strpnosti, posreduje vrednote, ki pomagajo – ob spoštovanju razlik – ustvarjati soglasje o temeljnih vprašanjih slovenske družbe s poudarjanjem solidarnosti med ljudmi (ta točka je bila v oddaji Intelekta v celoti grobo poteptana);
- upošteva in spoštuje pluralni in večkulturni značaj slovenske družbe (pluralni značaj slovenske družbe pri vprašanju smrti nerojenih otrok ter mater in očetov v stiskah ni bil upoštevan);
- spodbuja skrb za zdravo življenje in okolje (propagiranje smrti nerojenih otrok ter zanikovanje stisk njihovih mater in očetov, je radikalno nasrpotno spodbujanju skrbi za zdravo življenje in okolje, ki mu je zavezana RTV SLO)
- ...

Več kot očitno torej je, da je RTV Slovenija s svojo pristranskostjo ne le delala smrtno škodo nerojenim otrokom ter njihovim mamam in očetom v stiskah, ampak tudi grobo teptala lastne Programske standarde.

Nadalje v Programskih standardih RTV Slovenija piše:

Ustvarjalci radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija so pri svojem delu neodvisni in avtonomni ter zavezani k profesionalnosti, zlasti tako, da
- zagotavljajo spoštovanje človekovega dostojanstva ter osebne integritete posameznika in njegove pravice do zasebnosti (propagiranje smrti nerojenih otrok ter zapostavljanje stisk njihovih mater in očetov je grobo zaničevanje njihovega človekovega dostojanstva in integritete),
 - zadovoljujejo splošne interese vseh družbenih slojev in skupin (v oddaji je RTV SLO zadovoljila interese le ene družbene skupine (abortivnega lobija ter pristašev smrti nerojenih otrok), ne pa tudi pravic nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov stiskah),
- se izogibajo senzacionalističnemu slogu (v oddaji Intelekta je bil na senzacionalističen način predstavljen domneven vzpon t.i. konzervativnih in verskih gibanj, ki si prizadevajo za odpravo splava),
- se izogibajo javnemu solidariziranju s kakršnimi koli akcijami političnih strank pa tudi združenj, društev ter drugih interesnih skupin in skupin za pritisk, kar bi bilo mogoče razumeti kot podporo javnega medija (novinarka oddaje Intelekta ter avtorji prispevkov o Pohodu za življenje 2021 so se očitno solidarizirali s pristaši smrti nerojenih otrok v postopkih umetnega splava. S tem se je med gledalkami in gledalci ustvaril utemeljen vtis, da RTV Slovenija, kot največja medijska hiša v Sloveniji, podpira smrt nerojenih otrok v postopkih nasilnega končanja njihovega življenja).
- ...

Ilinka Todorovska namesto, da bi v skladu s poimenovanjem svoje funkcije, varovala pravice gledalcev, le te tepta, gledalce pa diskriminira glede na svoja osebna prepričanja in mnenja.

V luči navedenega je torej zelo utemeljena zahteva Urše Cankar Soares, da RTV Slovenija pripravi novo oddao, kjer bodo gledalci in poslušalci, predvsem mame in očetje v stiskah slišali tudi argumente v podporo življenju nerojenih otrok ter možnosti pomoči mamam in očetom v stiskah.

V nadaljevanju v celoti objavljamo korespondenco.

-------------------------------------------

Urša Cankar Soares:

Spoštovani uredniki RTV Slovenija,

včeraj, 12. oktobra je bila na Radiu 1 oddaja Intelekta, v katero je voditeljica Martina Tita Majer, povabila dve zagovornici splava na zahtevo, ni pa povabila nikogar, ki bi zagovarjal pravico nerojenega otroka do življenja. Še toliko bolj pa zbode v oči dejstvo, da so večkrat omenjale Pohod za življenje, brez da bi imel predstavnik te družbene iniciative možnost podati poslušalcem državnega radia, tudi drugo mnenje, v bran nerojenim otrokom in njihovim materam v stiski. Da trčimo tu ob en velik problem je jasno, saj gre za javni, od vseh davkoplačevalcev financirani radio, ki naj bi bil v službi vseh državljank in državljanov, ne le tistih, ki podpirajo abortus, ampak tudi tistih, ki želimo stopiti v bran najmanj 4000 otrokom, ki jim letno vzamejo življenje v postopkih splava, ter njihovim materam in očetom v stiski. Ker ne gre za zasebni radio, ki lahko predstavlja le svojo ideologijo, ampak za državno institucijo, ki naj bi bila v službi vseh ljudi, je skrajno sporno, da zavaja svoje poslušalce s popolnoma enostransko sliko. 

RTV Slovenija pozivamo, da sedaj pripravi oddajo, kjer bodo tudi poslušalci, ki zagovarjajo spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti, lahko prisluhnili svojim predstavnikom. Da bo pošteno najbolje, da tokrat le z gosti, ki podpiramo življenje nerojenih in njihovih staršev v stiski, če pa je to za vas vseeno le preveč, pa vsaj z enakim številom predstavnikom obeh strani, saj verjamem, da vam je mar za vse poslušalce, ali se mar motim? Menda ne mislite, da vsi vaši poslušalci zagovarjajo abortus? Do sedaj še nismo imeli priložnost gledati ali poslušati uravnoteženega prispevka na vašem radiu ali televiziji. S tem mnoge vaše poslušalce in gledalce tretirate kot drugorazredne, čemur pa odločno nasprotujemo. 

Lepo prosim za vaš odgovor in vas lepo pozdravljam.

Urša Cankar Soares
voditeljica Pohoda za življenje Slovenija

-----------------------------------------------

Ilinka Todorovski:

Spoštovana gospa Cankar Soares,

zahvaljujem se za sporočilo. V njem ste izrazili mnenje o dveh programskih vsebinah RTV Slovenija.

Glede oddaje Intelekta, ki je bila na sporedu 12. oktobra na Prvem, ste že prejeli uredniški odgovor. Še enkrat ga kopiram spodaj. Urednikovemu odgovoru dodajam splošno pojasnilo, da je programske vsebine mogoče s poklicnega in etičnega vidika presojati na podlagi vsakokratnega fokusa, konteksta in žanra obravnave. Oddaja, ki ste jo izpostavili, je bila pogovor s sociologinjo in psihologinjo, ki sta vsaka iz svojega strokovnega zornega kota osvetlili pojave retradicionalizacije družbe, učinke patriarhata, vzroke in posledice konservativnih gibanj v povezavi s civilizacijsko pridobljenimi pravicami žensk. To pomeni, da fokus razprave ni bil na vprašanju umetne prekinitve nosečnosti, psiholoških posledicah za starše ali na etično-filozofskih vprašanjih spočetja in začetka življenja, ki bi terjala drugačno zasedbo, prav tako ni šlo za soočenje mnenj o ustavi oz. med zagovorniki in nasprotniki ustavne pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, kjer bi bilo – če bi šlo npr. za postopke ustavnih sprememb – treba zagotoviti širok razpon nasprotujočih pogledov in razlag. Ni pa upravičeno pričakovati, da bi z namenom zagotavljanja celovitosti in nepristranskosti v sleherni medijski obravnavi katere koli teme mehanično izenačevali poglede za ali proti. Celovitost in nepristranskost pomenita predvsem, da mora biti v posameznem novinarskem prispevku (glede na fokus, kontekst in žanr) predstavljenih dovolj dejstev, da si o dogodku/pojavu/dilemi itd. občinstvo samo ustvari mnenje.

Omenili ste še poročanje v Dnevniku TV Slovenija, 2. oktobra, ko sta v Ljubljani potekala dva dogodka, poleg Pohoda za življenje tudi shod za svobodno odločanje o rojstvu otrok. Ne drži navedba, da bi bilo t. i. protishodu namenjene več pozornosti. V napovedi prispevka in v prispevku samem je bilo pravilno povedano, kateri shod je bil sklican najprej, kateri pa je – neprijavljen – potekal kot odgovor na prvega. V prispevku je bilo najprej predstavljen Pohod za življenje s stališčem organizatorice dogodka, še ene udeleženke, nadškofa in poslanca SDS. Sledili sta izjavi s protishoda - udeleženke in poslanke opozicije. Novinar je v poročanje vključil tudi podatek o poteku in varovanju dogodka. O dogodku, poteku ali vsebini ni izražal mnenja, dejstva je nanizal nepristransko, v maniri poročevalskega žanra, v skladu s programskimi standardi in poklicnimi merili.

V luči navedenega je torej zelo utemeljena zahteva Urše Cankar Soares, da RTV Slovenija pripravi novo oddajo, kjer bodo gledalci in poslušalci, predvsem mame in očetje v stiskah, slišali tudi argumente v podporo življenju nerojenih otrok ter možnosti pomoči mamam in očetom v stiskah.

Dodajam pojasnilo, da so uredništva v primerih, ko hkrati potekajo zborovanja/protizborovanja, demonstracije/protidemonstracije, shodi/protishodi dolžna skrbno pretehtati način prikaza, da npr. protidogodek ne »ugrabi« dogodka ali da bi bila javnost zaradi hkratnosti dogodkov prikrajšana za pomembne informacije. Uredništvo bi se po presoji lahko odločilo za dva ločena prispevka o dveh organizacijsko ločenih in vsebinsko nasprotnih dogodkih, da bi se izognilo prepletanju ali izgubi informacij, vendar so takšne odločitve izjema, saj lahko ustvarijo vtis o neupravičenem tehničnem ločevanju v medijskem prikazu vsebinsko povezanega ter prostorsko in časovno hkratnega dogajanja.

V nadaljevanju Dnevnika, o katerem ste mi pisali, je bila objavljena še ena sorodna, vendar nepovezana vsebina, in sicer pogovor z dopisnikom iz ZDA o množičnem protestu, ki je prav ta dan potekal v ameriškem glavnem mestu, pred odločanjem ameriškega vrhovnega (ustavnega) sodišča o uveljavitvi najstrožjega zakona o umetni prekinitvi nosečnosti v ZDA, ki so ga razglasili v zvezni državi Teksas. Gre za temo, ki politično in mnenjsko poglablja delitve v ameriški družbi, zato je upravičeno pričakovati, da bo v obdobju sklepnega pravosodnega odločanja v ospredju zanimanja svetovne in tudi slovenske javnosti.

Očitno je torej, da Ilinka Todorovska namesto, da bi v skladu s poimenovanjem svoje funkcije, varovala pravice gledalcev, le te tepta, gledalce pa diskriminira glede na osebna prepričanja in mnenja.

Na koncu bolj kot opombo zapisujem, da RTV Slovenija ni državni medij, ampak javni medij, pri čemer je – če poenostavim - bistvena razlika ta, da javni medij ni odgovoren državi oz. državnim oblastem, ampak je pri svojem delu neodvisen in avtonomen; pri zagotavljanju vsebin in storitev v javnem interesu odgovarja javnosti, ki ga tudi sofinancira in – prek predstavnikov v Programskem svetu – sodeluje v programskem nadzoru.

V upanju, da sem odgovorila na vaše dileme, vas lepo pozdravljam.

Ilinka Todorovski

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

varuh@rtvslo.si |01 475 47 00 |www.rtvslo.si/varuh

----------------------------

Danijel Poslek:

Spoštovani,

hvala za vaš odziv, ki se sicer nanašajo na Prvi program in ne na Radio 1.

Oddaja nikakor ni bila zasnovana kot zavajanje ali kot promocija splava, ampak je želela opozoriti na nekatere družbene pojave, ki smo jim priča tako pri nas kot širše po Evropi.

O stališčih, ki so nasprotna tem slišanim v oddaji smo na našem programu poročali ob letošnjem Pohodu za življenje, tako da se ne morem strinjati z oceno, da »na vašem radiu še nismo imeli priložnosti poslušati uravnoteženega prispevka«.

V uredništvu poteka intenzivna debata o nadaljnjih poročanjih (in morebitnih soočanjih) na to temo in ko bomo pripravljali nove ali dodatne vsebine se obrnemo tudi na vas.

Lep pozdrav,

Danijel Poslek

Odgovorni urednik

Radio Slovenija – PRVI, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana

E: danijel.poslek@rtvslo.si | T: +386 1 475 2330 | M: +386 51 670 428

--------------------------------------

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top