Družinska pobuda: Ministrica Anja Kopač Mrak, nehajte zavajati glede očetovskega dopusta

Ministrica Anja Kopač Mrak hoče z zlorabo položaja in napačno interpretacijo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih očetom otrok, ki še niso končali osnovne šole in so njihovi otroci starejši od treh let odvzeti pravico do dodatnega plačanega očetovskega dopusta, ki je uveljavljen z letom 2016. Objavljamo celotno strokovno argumentacijo, ki jo je Tomaž Merše, predsednik Društva družinska pobuda posredoval ministrici skupaj z zahtevo po popravku napačne razlage zakona s strani ministrice.

----------------------------

Spoštovana gospa ministrica dr. Anja Kopač Mrak
MDDSZEM

Zadeva: Poziv za popravek razlage ureditve očetovskega dopusta v letu 2016

Spoštovana gospa ministrica dr. Anja Kopač Mrak!

S prvim januarjem 2016 so začela veljati določila Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSD), ki se nanašajo na postopno preoblikovanje očetovskega dopusta. V zvezi s tem je vaše ministrstvo 7.1.2016 izdalo razlago, ki otroke starejše od treh let postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi z otroki mlajšimi od treh let, saj njihovim očetom zanika pravico do 5 dnevnega plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče po veljavnem zakonu lahko izrabi do zaključka 1. razreda osnovne šole. Ob dejstvu, da vsi ti očetje enako izpolnjujejo zakonske pogoje, je to očitno diskriminatorno in v neskladju z zakonom. Zato vas v Družinski pobudi, društvu za družini naklonjeno družbo, pozivamo, da razlago nemudoma uskladite z zakonom in zagotovite vsem otrokom in njihovim očetom enake možnosti in enak položaj pred zakonom, tako da bodo vsi očetje otrok, ki še niso končali prvega razreda OŠ, lahko uveljavili pravico do plačanega očetovskega dopusta v obsegu, ki ga določa veljavni zakon.

S spoštovanjem,

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

V nadaljevanju podajamo še podrobnejšo razlago in utemeljitev poziva ter natančno navajamo besedilo členov, iz katerih izhaja naš poziv.

Podrobnejša razlaga in utemeljitev Novi Zakon ZSDP za leto 2016 določa, da znaša očetovski dopust 70 dni (20 z nadomestilom in 50 brez). Od tega mora oče prvih 15 plačanih dni izrabiti do 6. meseca starosti otroka, 5 dni plačanega dopusta pa do konca 1. razreda OŠ otroka. Za očete, ki so pravico do očetovskega dopusta uveljavili že po starem zakonu, novi zakon v 114. členu določa, da zadržijo pravico v obsegu in trajanju, kot je bila priznana z odločbo centra. V primeru, da sta obseg in trajanje te pravice po novem zakonu za očeta ugodnejša, center na njegovo zahtevo uskladi obseg in trajanje te pravice. Zakon nikjer ne določa, da ta določba velja le za tiste očete, ki jim še ni potekla veljavnost prvotne odločbe, saj jasno govori o »obsegu in trajanju pravice po novem zakonu«. Prav tako ne določa, da naj bi bil do plačanih dni, ki jih lahko izrabi do konca prvega razreda osnovne šole otroka, upravičen le tisti oče, ki bi še vedno lahko izkoristil neplačane dneve. Zakon preprosto določa nove pogoje, po katerih je teh 5 dni plačanega očetovskega dopusta mogoče izkoristiti do konca prvega razreda OŠ otroka brez vsakih dodatnih pogojev. Zato je razlaga vašega ministrstva, da lahko pravico do 5 plačanih dni očetovskega dopusta, ki ga oče lahko izrabi do konca prvega razreda OŠ otroka, uveljavijo le očetje otrok, ki so mlajši od treh let, diskriminatorna in v nasprotju z zakonom.

Očetje vseh otrok, ki še niso končali prvega razreda in so bili rojeni pred 1.1.2016, enako izpolnjujejo zakonski pogoj, da lahko dobijo in izkoristijo 5 dni očetovskega dopusta do zaključka prvega razreda OŠ. Kljub temu jih razlaga ministrstva deli na tiste, ki lahko dobijo teh pet dni (če so njihovi otroci mlajši od treh let) in na tiste, ki tega ne morejo (če so njihovi otroci starejši od treh let). Gre za očitno diskriminacijo s strani ministrstva, ki se v svojem imenu ponaša tudi z enakimi možnostmi. Ob sprejemanju zakona ni bilo nikoli predstavljeno, da naj bi se zakon razlagal na način, kakor ga zdaj razlaga ministrstvo. Zanimivo je, da je tudi prvo pojasnilo vašega ministrstva nekaterim medijem pravico do omenjenih petih dni dodeljevalo očetom vseh otrok, ki še niso končali prvega razreda, le da je bil v tem pojasnilu zraven še z zakonom neskladen pogoj, da o neplačanem delu dopusta CSD še ni odločil. Ko je bilo v medijih razloženo, da ta pogoj ne zdrži, je bilo objavljeno novo pojasnilo, v katerem tega pogoja ni več, pojavila pa se je arbitrarno določena meja treh let starosti otroka, ki nima nobene zveze z zakonom. Gre morda za poskus varčevanja pri otrocih in očetih?

V nadaljevanju navajamo besedilo členov zakona, ki so bili omenjeni v pozivu in potrjujejo naše stališče:
- 27. člen (način izrabe očetovskega dopusta)
(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Oče nima pravice do izrabe očetovskega dopusta, če koristi materinski dopust. Oče lahko izrabi očetovski dopust iz tega odstavka po dnevih. Trajanje pravice se v delovnih dnevih določi tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(2) Oče lahko izjemoma izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti v primeru: 1. posvojitve po šestem mesecu otrokove starosti, razen enostranske posvojitve, 2. zadržanosti očeta zaradi njegove neprekinjene službene odsotnosti, 3. če je otrok zaradi zdravljenja neprekinjeno v zavodu ali zdravstveni ustanovi, v kateri ima celodnevno brezplačno oskrbo, 4. če je bilo njegovo očetovstvo naknadno ugotovljeno.
(3) Oče lahko izrabi nadaljnjih 15. koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega dopusta za tega otroka, najdalj pa do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center.
(4) Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.
114. člen (pridobljene pravice)

(1) Oseba, ki je uveljavila pravico po določbah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 63/13 – ZIUPTDSV), zadrži pravico v obsegu in trajanju, kot je bila priznana z odločbo centra. V primeru, da sta obseg in trajanje te pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14) za osebo iz prejšnjega stavka ugodnejša, center na njeno zahtevo uskladi obseg in trajanje te pravice.
(2)…
115. člen (postopna uveljavitev pravice do očetovskega dopusta)
(1) Ne glede na določbo 25. in 27. člena tega zakona, ima oče do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni.
(2) Oče izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela najdalj do tretjega leta starosti otroka, za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Kadar oče izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(3) Ne glede na določbo 25. in 27. člena tega zakona, ima oče naslednje leto od vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 dni.
(4) Oče izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju pet dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 50 dni v obliki polne odsotnosti z dela najdalj do tretjega leta starosti otroka, za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Kadar oče izrabi očetovski dopust v trajanju 50 dni po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(5)…

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top