Stališča strank do družinske politike

Za starše je pri izbiri stranke, ki ji bomo zaupali svoj glas, poleg njenih stališč in odnosa do splošnih družbenih, političnih in gospodarskih tem pomemben tudi odnos strank do družin, njihovih težav in njihovih pravic. Pri tem enako kot pri drugih stvareh velja, da dosedanja dejanja povedo mnogo več kot le besede in obljube za prihodnost.

Da bi staršem vsaj nekoliko olajšali odločitev o izbiri stranke, ki ji bodo dali svoj glas, smo v Družinski pobudi in Civilni inicativi za družino in pravice otrok pred volitvami v Državni zbor 2014 pripravili vprašalnik za stranke, v katerem smo jih povprašali po njihovih stališčih do različnih področij družinske politike.
Dobili smo odgovore devetih strank (PS, SDS, SNS, NSi, DL, Združena levica, Verjamem, SLS in Liberalno gospodarske stranke). Vodilne leve stranke: Stranka Mira Cerarja, SD in DESUS so pokazale popolno brezbrižnost in na vprašalnik tudi po ponovni prošnji in podaljšanem roku niso odgovorile.

Ker lahko stranke še bolj kot po izrečenih stališčih sodimo po njihovem dosedanjem delu, takšen odnos ob preteklih razmeroma slabih izkušnjah z DESUS in SD ter ob pomanjkanju konkretnih stališč in konkretnih rešitev v programu stranke Mira Cerarja niti ne preseneča.

Kratek povzetek

Na kratko lahko na podlagi odgovorov in preteklega ravnanja ugotovimo:
- Da so družinam najbolj naklonjene stranke NSi, SLS in SDS, saj imajo na
večino vprašanj glede družinske politike odgovore, kakršne bi si želela večina staršev in družin, in so v preteklosti v praksi izkazale svojo naklonjenost do družin ter praviloma podpirale rešitve v podporo družinam (izjema je bil ZUJF in Pokojninska reforma, ki pa je imela soglasno podporo v DZ).

Da je problematika družin za Mira Cerarja, SD in DESUS povsem nepomembna, saj se o njej niti ne želijo izrekati. To potrjuje tudi njihovo dosedanje ravnanje. SD in DESUS sta imeli glavno besedo pri pripravi zloglasne Svetlikove »nove socialne zakonodaje«, ki je družine, še posebej tiste z nižjimi dohodki, udarila bolj kot katerikoli drug zakon doslej.

DL, PS, Verjamem, Združena levica, … na nekatera vprašanja odgovarjajo obetavno, pri drugih pa v nasprotju s prejšnjimi odgovori, in tako kažejo neskladnost v svojih stališčih, nerazumevanje in nepoznavanje družinske politike ter položaja družin ter nezmožnost odgovarjanja na povsem jasna vprašanja, saj večkrat odgovor nima povezave z zastavljenim vprašanjem. To ne vzbuja zaupanja.

Vendarle se vse stranke, ki so odgovarjale na vprašalnik, razen Združene levice in Verjamem strinjajo, da so družine družbena skupina, ki so se ji v trenutni krizi najbolj zmanjšala razpoložljiva sredstva, zato lahko upamo, da bodo to tudi upoštevale pri nadaljnjih ukrepih države.

Splošne ugotovitve:

- lahko pričakujemo poenostavitve nekaterih postopkov (samodejno podaljševanje odločb o družinskih prejemkih in subvencijah), zmanjšanje vpliva premoženja na odmero družinskih prejemkov in subvencij ter premik od stopničastih lestvic k zveznim (po zgledu davčnih) pri odmeri teh pravic.

- ob desnosredinski vladi lahko pričakujemo spodbude za zaposlovanje staršev (še posebej mater) z majhnimi otroki in spodbude za delo staršev s skrajšanim delovnim časom.

V nadaljevanju si lahko preberete podrobnejši povzetek odgovorov strank na posamezna vprašanja. 

- Položaj družin v krizi v RS: Vse stranke razen Združene levice in Verjamem se strinjajo, so družine
z otroki kategorija prebivalstva, ki so se ji je v zadnjih letih zaradi krize najbolj znižala razpoložljiva
sredstva, saj čutijo splošne posledice krize (zniževanje plač, regresa, odpuščanje, ...), poleg tega pa
zaradi otrok še zniževanje sredstev, ki jih država namenja za otroke (družinski prejemki, štipendije in
subvencije).

- Pomembnost zadostnega števila otrok za zagotavljanje trajnega obstoja in razvoja našega
naroda in države
: Večina strank se strinja, da je zadostno število otrok pomembno za zagotavljanje
trajnega obstoja in razvoja našega naroda in države in je zato država dolžna ustvarjati razmere, v
katerih se starši z veseljem odločajo za še kakšnega otroka, le Združena levica in PS vprašanja nista
razumeli in sta podali odgovor, ki nima zveze z njim.

Vloga družinske politike: Starši bi bili veseli, če bi bile stranke tudi v konkretnem ravnanju tako
enotne glede pomena družinske politike, saj so skoraj vse izbrale odgovor, da je družinska politika sklop ukrepov na najrazličnejših področjih, s katerimi država pomaga staršem pri vzgoji in življenjskih stroških otrok, ker so ti otroci pomembna naložba v obstoj, prihodnost in razvoj celotne družbe in države. Zato naj bodo ukrepi v družinski politiki čim bolj univerzalni in čim manj odvisni od socialnega položaja družine. Pomembna naloga družinske politike je zmanjševanje razlik v standardu med primerljivimi prebivalci brez otrok in starši z različnim številom otrok. Žal se pri kasnejših odgovorih na nekatera bolj konkretna vprašanja izkaže, da nekatere stranke ne razumejo povsem, kaj to sploh pomeni.

Pravice družin iz javnih sredstev
- Upoštevanje premoženja pri odmeri ukrepov družinske politike: Vse stranke se strinjajo, da imajo
ukrepi družinske politike drugačen značaj kot ukrepi socialnega varstva. Pri tem se stranke NSi, DL,
Verjamem in Združena levica zavzemajo za univerzalnost teh ukrepov in odpravo upoštevanja
premoženja pri njihovi odmeri, stranke SDS, SLS, SNS in Liberalno gospodarska stranka pa za to, da
naj se premoženje pri njihovi odmeri upošteva z višjim cenzusom (nad določeno vrednostjo).

- Stopničaste lestvice pri odmeri ukrepov družinske politike: Za večino ukrepov družinske politike
se uporabljajo lestvice z dohodkovnimi razredi. Gre za stopničaste lestvice, ko je višina pravice enaka
za vse družine v istem dohodkovnem razredu. Posledica teh lestvic je v tem, da lahko zelo majhna
razlika v dohodkih družine povzroči razmeroma veliko razliko v odmerjenih pravicah, kar se stopnjuje
z večjim številom otrok v družini. Takemu učinku bi se lahko izognili, če bi namesto stopničastih
lestvic uporabili zvezne (po zgledu davčnih lestvic), ki zagotavljajo večjo sorazmernost med višino
pravic in dohodki. Vse stranke napovedujejo zamenjavo stopničastih lestvic z zveznimi, SLS pa
napoveduje prizadevanje za uvedbo družinske dohodnine (op. Družinske pobude: Glede na izkušnje iz
držav, ki to poznajo, je družinska dohodnina najugodnejša za pare, z večjimi razlikami v zaslužku in
pare, kjer je eden nezaposlen, kar je v RS zadnja leta zaradi odpuščanj vedno bolj pogosto).

- Zmanjševanje administrativnih obremenitev staršev: Vse stranke se strinjajo, da ima država v
vsakem trenutku na voljo vse potrebne informacije za odmero družinskih prejemkov in subvencij. Zato
je tehnično povsem nepotrebno, da morajo starši za nadaljevanje prejemanja pravic vsako leto vlagati
vloge na CSD. Zato napovedujejo, da bodo zagotovile, da bo informacijski sistem poskrbel za to, da
bi CSD ob izteku vsake odločbe po službeni dolžnosti preveril upravičenost do nadaljevanja
posameznih pravic in izdal novo odločbo ali pred tem informativno odločbo (po zgledu informativnega
izračuna dohodnine), ki bi jo poslal upravičencu in bi po določenem času brez ugovora upravičenca
postala veljavna odločba. Upravičenci bi bili seveda še naprej dolžni sporočati vse relevantne
spremembe. 

- Poseganje v otroški dodatek in davčne olajšave za otroke: Skoraj vse stranke obljubljajo, da pri
iskanju rešitev za zniževanje odhodkov proračuna ne bodo posegale v otroški dodatek in davčne
olajšave za otroke, medtem ko SDS predvideva, da si višje, kot so trenutno, težko privoščimo. Kar se
tiče teh obljub smo na podlagi z izkušnjami z obljubami odhajajoče vlade precej nezaupljivi predvsem
do strank, ki sodelujejo v t ej vladi in strank, katerih odgovori so med seboj neskladni.

- Zagotavljanje enakih možnosti za vse predšolske otroke: V RS imamo precej manj mest v vrtcih,
kot je želja staršev po vpisu otrok. Za otroke, ki dobijo prostor v vrtcu, se nameni razmeroma visoka
subvencija za plačilo programa v vrtcu, za otroke, ki niso v vrtcu, starši ne dobijo nič ali skoraj nič
(vsaj v večini občin ne) in se morajo znajti, kakor vedo in znajo, ter za varstvo svojih otrok poskrbeti
sami in s plačilom polne cene brez subvencije. Glede reševanja te problematike imajo stranke precej
različne poglede:
* NSi, SLS in DL menijo, da je takšno stanje diskriminatorno in tudi preveč favorizira le javne vrtce
ter tako starše ovira v svobodi izbire, zato se bodo zavzeli za uvedbo subvencije za otroško
varstvo tudi za VSE otroke, ki niso vključeni v vrtec, v višini vsaj 30% subvencije, ki bi tem
otrokom pripadala, če bi bili vključeni v vrtec.
* PS, SNS, Verjamem in Liberalno gospodarska stranka bi takšno subvencijo namenile le za
otroke, ki so jih starši želeli vpisati v vrtec, a zanje niso dobili prostega mesta.
* SDS napoveduje spodbude za ustanavljanje več zasebnih vrtcev.
* Združena levica pravi, da mora biti vrtec podobno kot zdravstvo in šolstvo del javno
dostopnega sistema, pri čemer žal pozabi navesti, kako bi zagotovila sredstva za ta namen.

- Obdavčitev nepremičnin:
Presenetljivo je, da se pred volitvami vse stranke (razen Združene levice, ki v tej točki spet deluje
neskladno z nekaterimi drugimi) strinjajo, da bi moral biti osnovni stanovanjski prostor otrok izvzet iz
obdavčitve nepremičnine. Pri tem je zanimivo, da stranke trenutne vladajoče koalicije ob pripravi davka
na nepremičnine, ki ga je Ustavno sodišče razveljavilo, o tej možnosti niso hotele niti slišati, čeprav smo
jih v Družinski pobudi in Civilni iniciativi za družino in pravice otrok opozarjali, da v takrat predlaganem zakonu to manjka. Spodbudno je, da ob morebitni spremembi obdavčitve nepremičnin v NSi, SLS in DL napovedujejo olajšavo za vse družinske člane in ne le za otroke, SDS pa obljublja, da novih obdavčitev nepremičnin sploh ne bo uvajala.

- Pokojninski sistem:
V RS imamo pokojninski sistem, v katerem se vsi vplačani prispevki sproti porabijo za izplačilo pokojnin,
kar pomeni, da pokojnine dobesedno zagotavljajo otroci upokojenih generacij.
- Prvi steber pokojninskega sistema:
* NSi, SLS, SDS, SNS, PS razumejo, da so potemtakem na dolgi rok otroci prvi in najpomembnejši steber pokojninskega sistema.
* DL in Verjamem vidita kot prvi steber pokojninskega sistema delovno aktivno prebivalstvo in delujoče gospodarstvo, pri čemer pozabljata, da se delovno aktivno prebivalstvo obnavlja ravno z otroki. 
* Združena levica vidi kot prvi steber pokojninskega sistema solidarno družbo, a tega podrobneje ne pojasni.

* Liberalno gospodarska stranka vidi kot prvi steber pokojninskega sistema vplačila v pokojninsko blagajno v času aktivne življenjske dobe, in to kljub temu, da je bilo že v vprašanju povedano, da se vplačani prispevki nikjer ne nalagajo, ampak se sproti porabijo za izplačilo pokojnin sedanjim
upokojencem. 

- Položaj staršev v pokojninskem sistemu: Delovanje pokojninskega sistema je močno odvisno od
tega, ali imajo zavarovanci dovolj otrok. Zavarovalniški produkti praviloma spodbujajo zavarovance k
obnašanju, ki je najboljše za zavarovalnico, in tako obnašanje nagrajujejo z dodatnimi ugodnostmi. Pri pokojninskem sistemu je ravno nasprotno, saj je za pokojninski sistem bolje, če imajo zavarovanci otroke, še bolje, če jih imajo več, a se je z zadnjo reformo najbolj poslabšal ravno položaj staršev z več otroki. V zvezi s tem:
* NSi napoveduje zavzemanje za to, da bo vsaj del pravic iz pokojninskega zavarovanja odvisen tudi od števila otrok, za katere je skrbel zavarovanec in da bodo časovni bonusi za starše spet v celoti sorazmerni s številom otrok in na voljo tako materam kot očetom.
* SLS, SNS napovedujeta zavzemanje za to, da bodo časovni bonusi za starše spet v celoti sorazmerni s številom otrok in na voljo tako materam kot očetom.
* SDS razmišlja v smeri, da bi spremembe pokojninske zakonodaje šle v smeri prilagajanja upokojitvene starosti dejanski življenjski dobi. S tem bi zagotovili dolgoročno vzdržnost  pokojninske blagajne na osnovi objektivnih kriterijev upokojevanja. o Verjamem meni, da starši niso v nič slabšem položaju kot drugi zavarovanci, zato ne vidijo potrebe, da bi se ukvarjali s tem.
* DL in Združena levica nista razumeli vprašanja, saj njuna odgovora nimata zveze z vprašanjem.
* PS na vprašanje ni odgovorila.

Položaj staršev na trgu dela
Konkurenčnost mladih staršev (še posebej mater) na trgu dela: Znano je, da so mladi starši (še posebej matere in potencialne matere) na trgu dela v slabšem položaju zaradi možnosti večje odsotnosti z dela zaradi nege otrok. Tako se mladi vedno kasneje odločajo za otroke in družino, kar se ponovno kaže v vedno slabši demografski sliki naše države.
* SDS, NSi, SLS, SNS, PS se tega zavedajo in napovedujejo, ad bodo zagotovili spodbude za zaposlovanje staršev z majhnimi otroki, še posebej mater, še posebej njihovo ohranitev zaposlitve in zaposlovanje po starševskem dopustu.
* DL meni, da se da enakopravno obravnavo doseči brez spodbud (op: le zakaj je potem še nismodosegli?)
* Združeni levici se to ne zdi problem in bi z drugimi ukrepi pomagali družinam z majhnimi otrok, a nobenega ne navedejo.
* Verjamem meni, da problem že rešujejo spodbude za zaposlovanje mladih. Posebni ukrepi za starše se jim ne zdijo potrebni.
* Liberalno gospodarska stranka meni, da to ni problem, saj naj bi razvito gospodarstvo lahko zagotovilo delovna mesta za krajši delovni čas. 

- Delo s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva: Delo s skrajšanim delovnim časom zaradi
starševstva je zelo dragocen ukrep za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Pri uresničevanju te pravice se starši pogosto srečujejo z nerazumevanjem delodajalcev, ki imajo pri taki obliki dela sorazmerno višje stroške na opravljeno delovno uro.
* SLS, SDS, NSi, PS, SNS, Verjamem, Združena levica, Liberalno gospodarska stranka vidijo to kot problem in napovedujejo spodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim časom, saj boljše ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem zagotavlja boljšo skrb za otroke in njihov boljši razvoj ter posledično nižje stroške na drugih področjih (zdravje, ...).
* DL ocenjuje, da je že sam obstoj pravice dovolj in da veljavne ureditve ni potrebno spreminjati. 

Med osebna in družinska razmerja
- Zakonska zveza:
* SDS, NSi, SLS, SNS zakonsko zvezo razumejo kot zvezo enega moškega in ene ženske.
* PS, DL, Verjamem, Združena levica zakonsko zvezo razumejo kot zvezo dveh oseb ne glede na spol.
* Liberalno gospodarska stranka se o tem ne želi izreči.

- Starševstvo:
* SDS, NSi, SLS, SNS, PS razumejo, da je za zdrav razvoj otroka je najboljše okolje družina z materjo in očetom tega otroka, če sta le zmožna in hočeta skrbeti zanj.
* Odgovora Združene levice in DL nimata prave povezave z vprašanjem.
* Verjamem in Liberalno gospodarska stranka nista odgovorili na vprašanje.
- Pojmovanje spola:
* PS, SDS, NSi, SNS, DL, SLS, Verjamem in Liberalno gospodarska stranka razumejo spol naravno biološko danost posameznika.
* Združena levica: »naravna biološka danost, vendar ne samo v smislu primarnih spolnih znakov.«

- Urejanje pravic in medsebojnih razmerij istospolnih parov:
* SNS, SDS, NSi, SLS menijo, da naj se medsebojna razmerja in pravice ter dolžnosti istospolnih partnerjev uredi v ločenem zakonu brez poseganja v zakon, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja in brez nepreglednega pavšalnega poseganja v druge zakone. Vse spremembe zakonodaje je potrebno izvesti pregledno v skladu z načelom jasnosti in preglednosti zakonodaje.
* PS, DL, Verjamem menijo, da naj se medsebojna razmerja in pravice ter dolžnosti istospolnih partnerjev ureja v istem zakonu kot zakonska zveza in družinska razmerja po zgledu na referendumu zavrnjenega Družinskega zakonika.
* Združena levica najbrž ni razumela vprašanja, saj njen odgovor nima zveze z njim.
* Liberalno gospodarska stranka ni odgovorila.

- Umetna prekinitev nosečnosti: Stranke smo vprašali kako razumejo umetno prekinitev nosečnosti,
pri čemer nikakor nismo spraševali po tem, ali pravico do nje podpirajo ali ne, niti po tem, da bi se do
nje kakor koli vrednostno opredeljevale.
* SDS, NSi, SLS razumejo, da gre za umetno prekinitev življenja nerojenega  otroka.
* PS, DL, SNS, Verjamem in Združena levica menijo, da gre za pravico ženske do svobodnega razpolaganja s svojim telesom, čeprav je biološko povsem jasno, da plod ni del materinega telesa.
* Liberalno gospodarska stranka ni odgovorila. 

Starši in šola
- Delavnice zunanjih izvajalcev, ki niso del predpisnega programa: V šolah se izvaja vedno več različnih delavnic zunanjih izvajalcev, ki niso del predpisanega programa in so za starše pogosto tudi plačljive.
* SDS, NSi, SNS, SLS in Liberalno gospodarska stranka menijo, da imajo starši kot prvi vzgojitelji pravico biti seznanjeni z vsebino takšnih delavnic, ki se v šoli lahko izvedejo le z njihovim soglasjem.
* DL meni, da je soglasje staršev potrebno le, če gre za delavnico, ki ni del predpisanega programa.
* PS meni, da šola lahko vpraša za soglasje, vendar to ni obvezno, Verjamem in Združena levica pa menita, da je starše potrebno obvestiti o delavnici, soglasje pa ni potrebno.

- Že pred leti so se v nekaterih slovenskih šolah začele izvajale delavnice, ki so med drugim učence osnovnih šol spodbujale k eksperimentiranju glede njihove spolne usmerjenosti in različnih spolnih praks, spraševanju o svojem spolu, dvomu glede pomena in vloge staršev, ... (naj spomnimo na učbenik Ljubezen je ljubezen, ki ga je pri takih delavnicah uporabljala Amnesty International).
* SNS, NSi, SLS in SDS take delavnice ocenjujejo kot povsem neprimerne in nesprejemljive za osnovno šolo in jih v prihodnje ne bi več dovolili.
* PS, DL in Liberalno gospodarska stranka menijo, da se take delavnice lahko izvajajo, vendar le ob jasni predstavitvi staršem in z njihovim soglasjem ter obvezno prisotnostjo razrednika.
* Verjamem meni, da je odločitev o takih delavnicah v pristojnosti šole. Če vodstvo šole presodi, da so primerne, jih lahko izvede.
* Združena levica bi take delavnice uvedla kot del obveznega programa.

Volilna pravica staršev v imenu otrok:
Otroci so edina skupina državljanov, ki nimajo svojih predstavnikov v DZ. Zato imajo tam njihovi vitalni interesi bistveno nižjo težo in pomen, kot bi jo imeli, če bi njihovi zastopniki pomenili 20 do 25% volilnih glasov (kolikor je njihov delež v populaciji). Zato nismo prvi, ki predlagamo, da bi starši morali imeti volilno pravico v imenu svojih mladoletnih otrok. Če so starši lahko na vseh drugih področjih odgovorni
za njihova dejanja in jih zastopajo v vseh postopkih, ne vidimo nobenega razloga, da ne bi v njihovem
imenu in v njihovo korist odločali tudi na volitvah.
* v SLS se s predlogom strinjajo in so pripravljeni delati za njegovo uresničitev.
o PS, SDS, SNS, NSi, Verjamem, Liberalno gospodarska stranka se s predlogom ne strinjajo in ga ne bi podprli, če bi se znašel na dnevnem redu v DZ.
* v DL predlagajo znižanje starostne meje za volilno pravico. (Ali tudi za odgovornost na drugih področjih? Op. DP)
* V Združeni levici najbrž niso razumeli vprašanja, saj njihov odgovor ni imel zveze z njim.

Dosedanje delo strank v podporo družinam
* NSi, SLS in SDS so navedle izboljšave, ki so bile za družine izvedene v mandatu 2004 do 2008 (subvencionirana prehrana za dijake, brezplačni vrtec za drugega otroka, višji dodatek za velike družine s štirimi in več otroki, podaljšanje pravice do dela s skrajšanim delovnim časom, če sta v družini vsaj dva otroka, pravica do plačila prispevkov, če eden izmed staršev vsaj štirih otrok zaradi skrbi za otroke zapusti trg dela, zakon o štipendiranju, 500 eur (subvencija) na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega problema.), nasprotovanje spornemu Družinskemu zakoniku, predlogu zakona o obdavčitvi nepremičnin.
* NSi in SLS sta dodatno poudarili svoje prizadevanje za čim manjše poseganje v ukrepe družinske politike ob zmanjševanju izdatkov proračuna zaradi krize (ZUJF) ter svoje konsistentno prizadevanje za čim boljši položaj družin in sodelovanje s civilno družbo skozi ves čas svojega političnega obstoja in delovanja. o DL je navedla podporo pobudi civilne družbe za povračilo razlike v ceni vinjete za kombije za velike družine in invalide ter podporo noveli Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki prinaša nekaj manjših izboljšav.
* Verjamem je kot svoj dosežek navedla zaključke revizije Računskega sodišča o sistemu plačevanja staršev za vrtce ter o sistemu vpisovanja v vrtce.
* SNS je navedla podporo brezplačni prehrani v šolah, uvedbo registra pedofilov, zahtevo po najstrožjem kaznovanju spolnih deliktov nad otroki.
* PS in druge zunaj parlamentarne stranke niso navedle ničesar.

Zaključno sporočilo stranke
Na koncu vprašalnika smo dali strankam možnost, da napišejo, če želijo nam oziroma staršem in
družinam še kaj sporočiti:
o SDS: V SDS podpiramo mlade družine z več otroki. Prav zato smo že v mandatu 2004-2008 zanje uvedli številne olajšave in spodbude. Eno izmed večjih vprašanj in težav v življenju mladih družin, posebej tistih z več otroki, pa je stanovanjsko vprašanje. Posebej sedaj, ko je na trgu veliko stanovanj, tudi zaradi stanovanj, ki so bile v lasti bank, ki smo jih morali dokapitalizirati davkoplačevalci, je idealna priložnost, da ponudimo ta stanovanja mladim. 
* SNS: Vzemimo si Slovenijo nazaj! Ukradli so nam jo!
* NSi: Družina je središče in temelj družbe. Zdrava družina omogoča najboljše možnosti za ljubeča razmerja, za rast vsakega posameznega člana in za vzgojo otrok. Želimo podpreti pomen in kakovost družinskega življenja kot enega izmed temeljev naše družbe in naše prihodnosti. o Družina ima nenadomestljivo vlogo za posameznika, skupnost, narod in državo. Starše bomo tudi davčno razbremenili in s tem poskrbeli za večjo ekonomsko moč družin.
* DL: Imejmo se radi :-))
* Združena levica: Bolj je zanimivo kaj z nekaterimi svojimi vprašanji sporočate vi.
* Verjamem: Hvala za vaš prispevek k izboljšanju kakovosti življenja vseh otrok v Sloveniji.
* SLS: Družine so temelj slovenske družbe, podlago za njeno uspešnost na vseh področjih pa bodo omogočile le razmer, ki bodo družinam dale možnost, da iz svojih otrok vzgojijo zdrave, samostojne in odgovorne posameznike. V SLS se tega zavedamo že vse od ustanovitve stranke SLS leta 1892, zato se bomo tudi v bodoče zavzemali za vzpostavitev okolja, v katerem bodo družine svobodne pri zagotavljanju svojega poslanstva. V ta namen se zavzemamo za družinam prijazno zakonodajo, ki spoštuje pravico otrok do očeta in matere, staršem daje z ustavo zagotovljeno pravico do vzgoje lastnih otrok, ter čim manj obremenjuje družinski proračun. V tem kontekstu tudi podpiramo krepitev civilne družbe na področju družinske politike.


Celotne odgovore strank na vsa vprašanja si lahko pogledate na tej povezavi (Odgovore si v obliki excelove preglednice prenesite na svoj računalnik, ker je tabela prevelika za ogled na spletu).

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude Društvo za družini naklonjeno družbo
 

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top