Vlada naj končno zaščiti družine!

Mnenje Civilne iniciative za družino in pravice otrok k predlogu novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter k predlogu novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani,

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok se zavedamo, da je država v  težki finančni, gospodarski in socialni krizi. Naša predloga za reševanju krize sta:

  1. Država naj izterja vse, kar lahko, od tistih, ki so krizo povzročili. Žal na tem področju, predvsem v bančnem in še nekaterih drugih sektorjih, ni bilo še nič narejenega.
  2. Bremena naj bodo pravično porazdeljena. V dosedanjih ukrepih zmanjševanja javne porabe so bile družine daleč najbolj in nesorazmerno prizadete in so največji plačnik krize kljub temu, da je niso povzročile.

Družine in otroci so bili že do sedaj največji plačniki krize. To sta povzročila predvsem  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki sta ga pripravila nekdanji minister Svetlik in sedanja ministrica Anja Kopač Mrak ter Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

V Civilni iniciativi smo pričakovali, da bo novela zakona odpravila krivice, ki jih je povzročil osnovni zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ugotavljamo, da predlog novele majhen del potrebnih sprememb sicer prinaša, vendar  za večino družin ohranja večino slabosti in anomalij osnovnega zakona, poleg tega pa prinaša celo novo zmanjševanje nekaterih pravic, npr. trajno se ukinja splošna subvencija za šolsko prehrano.  To je nesprejemljivo, saj smo ob pogajanjih o ZUJF dosegli, da so bili preostri varčevalni ukrepi na področju družinske politike, s katerimi se seveda nismo strinjali, sprejeti vsaj kot samo začasni.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok podpiramo strokovna stališča, ki jih je posredovalo društvo Družinska pobuda glede novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ob tem predlagamo, da se črta iz kriterijev za določanje materialnega položaja družine, (od česar so odvisni
otroški dodatki, višina subvencij za vrtec, šolsko prehrano itn.) naslednje:

  1. Prihranki na družinskih bančnih računih,
  2. Vrednost prostorov in zemljišč, ki sodijo v funkcionalno zemljišče
  3. okolice doma družine;
  4. kmetijska zemljišča;

Poleg tega predlagamo, da se vrednost avtomobila, ki se ne všteva v kriterij za določanje materialnega položaja družine za vsakega otroka poveča za 1500 EUR.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok prav tako podpiramo strokovno utemeljeno stališče društva Družinska pobuda do novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jih je le to posredovalo ministrstvu in javnosti in napovedujemo, da si bomo v nadaljnjem postopku skupaj z društvom Družinska pobuda, drugimi družinskimi organizacijami, družinami in posamezniki prizadevali za odpravo nesprejemljivih določil v predlogu novele tega zakona. Ob tem izpostavljamo odvzem enega meseca nadomestila za nego in varstvo otroka za matere, odvzem 75 dni očetovskega
dopusta, ko država plačuje očetom prispevke; ukinitev dodatka k otroškemu dodatku za otroke, ki se po tretjem letu varujejo doma itn. Posebej opozarjamo na nesprejemljivo ponovno določitev višine nominalne vrednosti starševskega dodatka. V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok smo ob sprejemanju ZUJF veliko moči namenili dvigu starševskega dodatka. Ta dodatek je bil v dogovoru z ministrom in podpori poslank in poslancev iz tedanjih 196,49 EUR določen v višini 55% minimalne plače. Tega dogovora in iz njega izhajajočega določila ZUJF ministrstvo ne izvaja zaradi napačne interpretacije ZUJF ter zato namesto 329 EUR izplačuje samo 252,04 EUR starševskega dodatka.

ZUJF ni določil in tak tudi ni bil naš dogovor, da za določitev starševskega dodatka velja fiktivna revalorizirana plača iz konca leta 2006, ampak 55% minimalne plače. Ker tudi minimalno starševsko nadomestilo znaša 55% minimalne plače predlagamo, da se v tej noveli zakona določi, da tako starševski dodatek kot minimalno starševsko nadomestilo znašata 55% dejanske minimalne plače.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok obžalujemo, da svojih stališč do predlogov tako pomembnih zakonov kot najbolj množično družinsko gibanje v Sloveniji ne moremo predstavnikom ministrstva predstaviti v medsebojnem pogovoru, za katerega ministrstvo, kljub nekaterim drugačnim izjavam ministrice dr. Anje Kopač Mrak, do sedaj ni bilo zainteresirano. Prav tako obžalujemo, da sta se predloga tako pomembnih zakonov dala v javno razpravo v času počitnic, saj bi bilo prav, da se o teh vprašanjih razvije najširša javna razprava.

Spoštovana ministrica, verjamemo, da vam vaš čut za pravičnost pravi, da obstoječe stanje ni pravično .Žal noveli ZUPJS in ZSDP, ki ju predlagate, prinašata sicer nekaj, vendar mnogo premalo rešitev, nekatere stvari pa celo poslabšujeta. Proti družinski ukrepi se na eno in isto družino nalagajo eden na drugega. Če k temu dodamo še zniževanje plač, nezaposlenost in višanje mnogih tudi državno in občinsko reguliranih stroškov, bremena iz dneva v dan za več družin postajajo neznosna. Naše sporočilo je zato: Dovolj je pritiskov na družine! To velja za sedanjo in naslednje vlade. V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok bomo naredili, kar je v naši moči, da ne bodo veljala novi predpisi, ki bi poslabševali materialni položaj družin v Sloveniji.

Spoštovana gospa ministrica, pri vašem zahtevnem in odgovornem delu izražamo pripravljenost za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Avtor

Aleš Primc

Voditelj Civilne iniciative za družino in pravice otrok, sovoditelj Koalicije za otroke gre.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top