Zahtevajte, da poslanci ne ratificirajo kontroverzne Istambulske konvencije!

Na Direktoratu za družino, Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, so 7.1.2014 obravnavali točko v zvezi z Istanbulsko konvencijo. Seznanili so se z informacijo, da mora Slovenija ratificirati eno najbolj problematičnih konvencij, ki je sicer po naslovu namenjena preprečevanju nasilja nad ženskami, dejansko pa gre za konvencijo, ki zahteva spremembo nacionalne zakonodaje in uvedbo kontroverzne teorije spola v slovenske učbenike !

Kaj je se skriva pod Istambulsko konvencijo z zavajajočim naslovom: »Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini«?

Gre za Konvencijo, ki jo je svet ministrov Sveta Evrope sprejel 7. aprila 2011 v Istambulu. Od takrat čaka, da jo države članice podpišejo in ratificirajo. V njej je sicer veliko zelo dobrih spodbud za zmanjševanje nasilja nad ženskami in otroki. Istočasno pa so zagovorniki kontroverzne teorije spola v to konvencijo zapisali svoje ekstremne ideje, ki jih morajo države podpisnice vključiti v svoje zakonodaje in šolske programe. Slovenija je – navkljub domačim in tujim pritiskom še ni ratificirala!

Pet kriterijev za odkrivanje spornih zagovornikov teorije spola?

Preden lahko analizirate to sporno konvencijo, se je potrebno seznaniti s temeljnimi značilnosti teorije spola. Kontroverzne zagovornike teorije spola je mogoče najti v številnih medijskih hišah, ministrstvih, strankah in mednarodnih organizacijah. Običajno se odevajo v besede kot npr. »zavzemanje za človekove pravice«, enakopravnost, nenasilje, enakost, boj proti predsodkom in strpnost do drugačnih. Dejansko pa se zavzemajo za ideologijo, ki jo želijo preko zakonodaje in šole, vsiliti nič hudega slutečim državljanom  evropskih držav. Na splošno zagovornike teorije spola prepoznamo po naslednjih kriterijih:

1. Zagovarjajo »enakost spolov«, kar pomeni, da ni nobenih razlik med moško in žensko naravo.

2. Moški in ženski spol, spolna identiteta, spolna usmerjenost so družbeni konstrukt (ang. gender), ki jih ljudje lahko poljubno izbirajo in spreminjajo.

3. Potrebno je ukiniti kakršne koli oblike diskriminacije ne glede na družbeni spol (tudi omejitve dostopa do poroke med osebami istega spola, umetne oploditve, posvojitve otrok itd.)

4. V šole je potrebno – tudi proti volji staršev - uvesti pouk o teoriji spola in mlade indoktrinirati, da si lahko sami izbirajo spol in spolno usmerjenost ter da so homoseksualne poroke in posvojitve nekaj normalnega. Trdijo tudi, da otrok za svoj razvoj ne potrebuje očeta in matere.

5. Preko šole in medijev hočejo spremeniti kulturna in verska pojmovanja spola in t.i. spolnih identitet.

Cilj Istanbulske konvecije in predloga Zakona o enakosti žensk in moških je uzakonitev kršitev človekovih pravic, kamor sodijo pravica staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi verskmi in moralnim prepričanji, pravica vsakega otroka, da živi z očetom in mamo ter svoboda izražanja!

Pet razlogov, zakaj poslanci ne smejo ratificirati ideološko sporne Istambulske konvencije?

Neverjetno – ampak resnično. Čeprav je Istambulska konvencija navzven namenjena boju proti nasilju nad ženskami, pa v njej kar mrgoli govorica radikalnih aktivistov teorije spola. Slovenija je zaradi naslednjih petih ekstremnih trditev ne sme ratificirati.

1. ‘’Družbeni spol pomeni družbeno konstruirane vloge, vedenje, dejavnosti in atribute, za katere dana družba meni, da so primerni za ženske in moške (3 čl. c).« - Gre za kontroverzno idejo, da v naravi ni biološkega - to je naravno pogojenega - moškega in ženskega spola. Oba spola naj bi bila rezultat družbenega dogovora oz. nasilja. Zato lahko ljudje poljubno (lahko več krat na dan) izbirajo in spreminjajo svoj spol. temu prilagajajo svojo spolno usmerjenost in tip skupnosti v kateri želijo bivati in ki mora biti državno priznana.

2. »Pogodbenice obsojajo vse oblike diskriminacije žensk in sprejmejo brez odlašanja potrebne zakonodajne in druge ukrepe za njeno preprečevanje, zlasti :  z vključevanjem načela enakosti spolov v svoje nacionalne ustave ali druge ustrezne zakonodaje in zagotavljanjem uresničevanja tega načela v praksi« (4 čl., 2). Gre za ideje, da je potrebno spremeniti državno zakonodajo z namenom, da se omogoči dostop do umetne oploditve, posvojitve otrok, nadomestno materinstvo in porok tudi tistim, ki spreminjajo svoj družbeni spol – transeksualcem, homoseksualcem, lezbijkam itd.

3. »Izvajanje določb te konvencije s strani pogodbenic, posebej ukrepov za varstvo pravic žrtev, je zagotovljeno brez diskriminacije zaradi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, … ali kakršnekoli druge okoliščine.  (4 čl., 3) Gre za ideje, da imajo homoseksualni aktivisti pravico do statusa žrtve, v kolikor se ne bi mogli poročiti ali pa jim država ne bi dovolila brezplačen umetne oploditve…

4. Zahtevajo »Politiko enakosti spolov (6. čl) in »potrebne ukrepe za spodbujanje sprememb v družbenih in kulturnih vzorcih vedenja žensk in moških z namenom izkoreniniti predsodke, običaje, tradicije in vse druge prakse, ki temeljijo na … na stereotipnih vlogah žensk in moških. (12 čl. 1) Te tradicije in običaji, ki jih je potrebno izkoreniniti, so npr. da v šolah učitelji učijo o obstoju samo dveh spolov – moškem in ženskem. Trditve kot npr. da otrok potrebuje očeta in  mater ter da je družina skupnost očeta, matere in otrok, je razumljena kot predsodek, ki jih je potrebno sankcionirati.

5. »Pogodbenice sprejmejo, kadar je to primerno, potrebne ukrepe za vključitev učnega gradiva o vprašanjih, kot so enakost spolov, nestereotipne vloge spolov… prilagojene razvijajočim se sposobnostim udeleženk in udeležencev v izobraževanju v formalne učne načrte na vseh ravneh izobraževanja. (14 čl. 1). Zagovorniki teorije spola se zavedajo, da odrasle ne morejo prepričati v ta ekstremna stališča. Zato se brez vednosti staršev spravljajo na otroke in učitelje ter jim želijo preko zakonodaje vsiliti to sporno ideologijo.

Zahtevajte da poslanci ne ratificirajo Istambulske konvencije!

Zahteva da naša država čim prej ratificira Istambulsko konvencijo je že na mizi Direktorata za družino. Lansko leto jeseni so poslanci že obravnavali sporni predlog Zakona o enakosti moških in žensk. Zaradi protesta javnosti, stroke in civilne družbe so poslanci začasno umaknili obravnavo tega zakona z miz Državnega zbora, vendar to ni zagotovilo, da se takšna "zakonodajna sabotaža" ne bo ponovno pojavila. Zato je izrednega pomena, da poslance in poslanke seznanite s sporno Konvencijo in po njej narejenem spornem predlogu Zakona o enakosti žensk in moških ter jih prosite, da v primeru glasovanja, glasujejo proti t.i. teoriji spola.

Zavod KUL.si
Več:


 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top